ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

แ บบ 5 6 - 1 One Re po r t 2 5 64 One Goal Bank

สารบัญ วิสัยทัศน์และพันธกิจ สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร One Bank, One Goal for Thais’ Life-long Financial Well-being ข้อมูลทางการเงินที่ส� ำคัญ คณะกรรมการธนาคาร คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประกอบธุรกิจและผลการด� ำเนินงาน โครงสร้างและการด� ำเนินงานของกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การวิเคราะห์และค� ำอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส� ำคัญอื่น การจัดการและการก� ำกับดูแลกิจการ นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ รายงานผลการด� ำเนินงานส� ำคัญด้านการก� ำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน งบการเงิน งบการเงิน สรุปรายงานการสอบบัญชี ตารางสรุปงบการเงินรวมส� ำหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เอกสารแนบ เอกสารแนบที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (เอกสารแนบ 1-5) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 7 9 11 40 42 44 50 97 116 126 145 150 175 201 227 232 232 233 244 245 247 253

วิ สั ย ทั ศ น์ เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้ และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ พั น ธ กิ จ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 4

แบบ 56-1 One Report 2564 5

สารจากประธานกรรมการ ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงเผชิญกับความยืดเยื้อของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นความท้าทาย อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีผลต่อ ระบบเศรษฐกิจ จึงให้ความส� ำคัญต่อการช่วยเหลือทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ส� ำคัญของธนาคาร ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งภารกิจหลักของธนาคารคือการรวมกิจการของ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามแผนการที่วางไว้ จากการรวมกิจการดังกล่าว ท� ำให้ ทีเอ็มบีธนชาต กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ ฐานลูกค้า และธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับ ระบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ ทีเอ็มบีธนชาต เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มีความส� ำคัญต่อระบบ ในประเทศ (Domestic Systemically Important Bank หรือ D-SIBs) ซึ่งมีความส� ำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของ ประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ธนาคารมีการประกาศเรื่องการรวมกิจการ ในปี 2562 จาก 3 สถาบันชั้นน� ำ ทั้ง Moody’s Investor Service, S&P Global Ratings และล่าสุดในปี 2564 นี้จาก Fitch Ratings ซึ่งได้ประกาศ ปรับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ทีเอ็มบีธนชาต เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จาก BBB- เป็น BBB สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและ ความแข็งแกร่งของธนาคารหลังการรวมกิจการ ภายใต้แนวคิด Make REAL Change หรือ เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างแท้จริง ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงยึดมั่นและให้ความส� ำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการด� ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (GoodCorporateGovernance) และกรอบความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็น ไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นสิ่งส� ำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับธนาคารโดยรวม ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหลากหลายสถาบันชั้นน� ำ เช่น • ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ด้านการก� ำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 • ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ� ำปี 2564 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน FTSE4Good Index เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน • ครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” จากการประเมินโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 • รางวัลThailandCorporateExcellenceAwards2021 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสังคม ธนาคารยังคงให้ความส� ำคัญในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีการปรับกลยุทธ์ในการด� ำเนินงานด้วย การจุดประกายเยาวชนและชุมชนผ่านการท� ำงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อาทิ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ได้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน Art & Life skills เป็นแบบออนไลน์ การท� ำงานของอาสาสมัครทีทีบีร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรม เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบการให้ค� ำปรึกษาออนไลน์ เป็นต้น สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากในปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งจากการรวมกิจการส� ำเร็จเป็นหนึ่งเดียวของ ทีเอ็มบีธนชาต ผนวกกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะ Make REAL Change จะเป็นแรงผลักดันส� ำคัญในการ ยกระดับการบริการรวมถึงการส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อไปสู่เป้าหมาย ที่จะช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ แบบ 56-1 One Report 2564 7

ตลอดปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อและสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่การระบาด ครั้งแรกในปี 2563 เราได้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ส� ำคัญคือการเร่งปรับตัวเพื่อรับมือและยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤตที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้ ที่ ทีเอ็มบีธนชาต ก็เช่นกัน เราทุ่มเทอย่างเต็มก� ำลังในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท� ำงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ โควิด-19 มาเป็นข้อจ� ำกัดและส่งผลกระทบต่อการบริการต่อลูกค้า การท� ำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการไฟ-ฟ้า และการบรรลุเป้าหมาย รวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ เพราะเราตระหนักดีว่า ความส� ำเร็จของการรวมธนาคาร หมายถึงโอกาสที่จะน� ำเอาจุดแข็งของ ทั้งสองธนาคารมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส� ำคัญในการสานต่อพันธกิจที่ธนาคารมีต่อ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ให้ดียิ่งขึ้น รวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ ภารกิจรวมธนาคารเริ่มต้นขึ้นในปี 2563 ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร การเสริมทัพทีมผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสองธนาคารเพื่อ รองรับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าเท่าตัว จากนั้นจึงเริ่มทยอยเชื่อมต่อช่องทางบริการของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน และเข้าสู่ช่วง 6 เดือน สุดท้ายของแผนรวมธนาคารในปี 2564 ด้วยการเปิดตัวธนาคารและแบรนด์ใหม่ การรวมระบบและการโอนย้ายฐานลูกค้ากลุ่มรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีความท้าทายมากที่สุด ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 การดูแลความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงานได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส� ำคัญของภารกิจรวม ธนาคาร เราได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยที่สาขาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พร้อมกันนั้นก็เร่งขยายและเพิ่มประสิทธิภาพ ช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่มีมากขึ้นและอ� ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเพื่อรับความ ช่วยเหลือด้านการเงิน ในส่วนของพนักงานนั้น ธนาคารได้เร่งปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถWork fromHome ได้ในอัตราที่สูงที่สุด รวมไปถึงการจัดหา วัคซีน สวัสดิการด้านประกัน และการดูแลพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ส� ำหรับพนักงานด่านหน้าในหน่วยงานบริการลูกค้าและหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบภารกิจการรวมธนาคาร ทางธนาคารก็พยายามอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ลดความเสี่ยงจาก โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดพื้นที่พิเศษเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานที่สามารถพ� ำนักอยู่ที่ท� ำงานได้ การจัดหา สถานที่การท� ำงานแบบ Bubble and Seal แม้จะเผชิญกับความท้าทายและข้อจ� ำกัดนานัปการจากสถานการณ์โควิด-19 แต่พนักงานของเราทุกคนยังคงมุ่งมั่นและผลักดันเพื่อเอาชนะ อุปสรรคต่าง ๆ และบรรลุเป้าหมายรวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ได้ตามแผนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งภายใต้ภารกิจนี้ ธนาคารประสบความส� ำเร็จในการรวมฐานข้อมูลของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกันพร้อมทั้งย้ายฐานลูกค้าทั้งหมด 4 ล้านราย ฐานสินเชื่อ 6.2 แสนล้านบาท และเงินฝาก 4.7 แสนล้านบาท จากธนาคารธนชาตมาอยู่ภายใต้ระบบทีเอ็มบีธนชาต ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของธนาคารหลังการรวมกิจการ ด้วยการลดระบบงานจากเดิม 2 ธนาคาร ซึ่งมีมากกว่า 600 ระบบ ลงมาเหลือ 290 ระบบ และเมื่อผนวก รวมพนักงานกว่า 8 พันคนจากธนาคารธนชาต ท� ำให้ในปัจจุบันทีเอ็มบีธนชาตมีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1.5 หมื่นคน เป็นก� ำลังส� ำคัญในการ ส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทั้ง 10ล้านรายผ่านกว่า 600สาขา ทีทีบีคอนแทค เซ็นเตอร์ 1428ทีทีบีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ ทีทีบี โมบายแอปพลิเคชัน ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากการรวมกันอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ธนาคารได้รับการปรับสถานะให้เข้าเป็นหนึ่งในธนาคารกลุ่มD-SIBs จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาด้วยการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Ratings โดยมีปัจจัยหนุนคือศักยภาพและความส� ำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส� ำคัญของ ธนาคารที่มีต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ด� ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต ด้วยพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และบทบาทของธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่มีความส� ำคัญต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของ ประเทศ ดังนั้น ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ทีเอ็มบีธนชาตจึงยึดหลักการด� ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ไม่เร่งเติบโตในยามที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออ� ำนวย เพราะอาจน� ำมาซึ่งความเสี่ยงที่มากกว่าภาวะปกติ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาความแข็งแกร่งและทรัพยากรด้านการเงินของธนาคารไว้ส� ำหรับสร้าง การเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืนกว่าในอนาคต สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบบ 56-1 One Report 2564 9

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยแนวทางดังกล่าว ในปี 2564 ธนาคารจึงเติบโตสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง และเน้นการเติบโตสินเชื่อกลุ่มที่มีหลักประกัน ซึ่งถือว่ามี ความเสี่ยงต� ำ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งธนาคารมีความเชี่ยวชาญและถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น� ำตลาด ขณะเดียวกัน ก็ด� ำเนินการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแก้ปัญหาเชิงรุกและลดยอดสินเชื่อกลุ่มที่มีคุณภาพอ่อนแอ อย่างไรก็ดี ด้วยนโยบายดังกล่าว สินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นปี 2564 จึงอยู่ที่ 1,372 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ในเชิงคุณภาพนั้นถือได้ว่าดีขึ้น ทั้งในแง่ของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีหลักประกัน และในเชิง คุณภาพตามการจัดชั้นสินเชื่อ ซึ่งบ่งบอกได้จากผลรวมของสินเชื่อชั้นที่ 2 หรือสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสินเชื่อชั้น 3 หรือสินเชื่อ ด้อยคุณภาพที่ลดลงกว่า 7 พันล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 จากสิ้นปีที่แล้ว ด้านเงินฝากอยู่ที่ 1,339 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จาก ปี 2563 เป็นไปตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างเงินฝากหลังการรวมกิจการ นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการบริหารเงินฝากให้สอดคล้องกับ ทิศทางสินเชื่อที่ชะลอตัว ในด้านรายได้นั้น ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการด้านงบดุลจากการปรับโครงสร้างเงินฝากและสินเชื่อหลังการรวมกิจการได้ ตามแผน แต่ด้วยแรงกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีมากกว่า จึงส่งผลให้รายได้จากการด� ำเนินงานรวมอยู่ที่ 65,537 ล้านบาท ชะลอลง ร้อยละ 5.5 จากปีก่อนหน้า ภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันด้านรายได้เช่นนี้ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจึงเป็นเรื่องที่ส� ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งธนาคารสามารถรักษาวินัย ด้านค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ทั้งยังรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการด้านต้นทุนจากการลดค่าใช้จ่ายที่ทับซ้อนกันระหว่าง 2 ธนาคารและ การเพิ่มประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน จึงท� ำให้ค่าใช้จ่ายไม่เร่งตัวแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นจากภารกิจรวมธนาคาร โดยค่าใช้จ่าย ในการด� ำเนินงานอยู่ที่ 31,219 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า และเนื่องจากสามารถบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย จึงท� ำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งส� ำรองฯ ไม่เร่งตัวเช่นกัน โดยอยู่ที่ 21,514 ล้านบาท แม้ลดลงเมื่อเทียบกับ 24,831 ล้านบาท ในปี 2563 แต่ก็ยังคงเป็นระดับที่สูงกว่าในภาวะปกติและเพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยง ส่งผลให้ก� ำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 10,474 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2564 ธนาคารจะเน้นการเติบโตธุรกิจอย่างระมัดระวัง แต่พร้อมกันนั้นเราก็ได้พัฒนาและเตรียมการเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันและการเติบโตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสร้างพันธมิตรหลักทางธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 10 ในบริษัทธนชาต ประกันภัยและบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต รวมถึงการน� ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ซึ่งพร้อมจะทยอยเปิดตัว ในปี 2565 นี้ ก้าวสู่เป้าหมาย เพื่อให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งวันนี้และอนาคต วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงินของคนไทยจ� ำนวนไม่น้อย และยิ่งตอกย� ำให้เห็นถึงความส� ำคัญของ เป้าหมายที่เราวางไว้ นั่นก็คือ การเห็นคนไทยมีรากฐานและความเป็นอยู่ทางการเงินที่ดีทั้งวันนี้และอนาคต ดังนั้น ส� ำหรับก้าวต่อ ๆ ไป ทีเอ็มบีธนชาตจะยังคงแน่วแน่บนเส้นทางที่จะท� ำให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความส� ำคัญของการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และจะน� ำเอาศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการมาสร้างสรรค์โซลูชันทางการเงินที่จะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉลาดใช้ฉลาดออม การกู้ยืมที่ยั่งยืน การลงทุนเพื่ออนาคต และการสร้างความคุ้มครองจากเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝัน ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงและการเติบโต ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ พนักงานทุกคนที่หล่อหลอมให้ทีเอ็มบีธนชาตเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้กับคนไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 10

One Goal Bank แบบ 56-1 One Report 2564 11

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 12

รวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียว อย่างสมบูรณ์ ก้าวสู่เป้าหมาย เพื่อให้คนไทยมีชีวิต ทางการเงินที่ดี ทั้งวันนี้และอนาคต นับตั้งแต่การลงนามบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในการรวมกิจการระหว่างทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต (a non-binding Memorandum of Understanding) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการรวมกิจการ ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 18 เดือนท่ามกลางความท้าทายภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 แต่นั่นก็ไม่ได้ท� ำให้การด� ำเนินงานต้องหยุดชะงัก เพราะ พนักงานของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตต่างผนึกก� ำลังกันอย่าง เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจและมุ่งมั่นจนท� ำให้ภารกิจส� ำคัญในการรวม 2 ธนาคารเสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ธนาคารได้เปิด ให้บริการลูกค้าเป็นวันแรกภายใต้ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาตจ� ำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต โดยใช้อักษรย่อ ttb (ทีทีบี) เป็นโลโก้ของ ธนาคาร โดยทีเอ็มบีธนชาตได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มี ความส� ำคัญต่อระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Bank หรือ D-SIBs) จากการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในการรวมกันของ 2 ธนาคาร ก้าวสู่การ เป็นธนาคารที่พร้อมจะช่วยเปลี่ยนให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้น อย่างแท้จริง One Bank One Goal for Thais’ Life-long Financial Well-being แบบ 56-1 One Report 2564 13

“ทีเอ็มบี” และ “ธนชาต” เป็นค� ำที่สะท้อนถึงสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และอยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน การรวมเป็นหนึ่งเดียวในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจในการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคารน� ำความโดดเด่นแต่ละด้าน มาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งกว่าเดิม ในชื่อ ทีเอ็มบีธนชาต (TMBThanachart) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 14

หรือ ทีทีบี (ttb) โดยมีความตั้งใจในการ Make REAL Change หรือ เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยสร้าง ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ผ่านพันธกิจหลักในการสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้น ให้กับคนไทยทั้งประเทศ แบบ 56-1 One Report 2564 15

ทีเอ็มบี (TMB) ธนชาต (Thanachart) ธนาคาร (Bank) โดยความมุ่งมั� นของธนาคารได้สะท้อนออกมาผ่านโลโก้ ttb (ทีทีบี) ที� เป� นอักษรตัวเล็กทั� งหมด แต่มีความหมายที� ลึกซึ� ง นั� นคือ t สองตัว หนึ� งตัวจากทีเอ็มบี (TMB) และหนึ� งตัวจากธนชาต (Thanachart) ตัว b มาจากคําว่า ธนาคาร (Bank) ตัวอักษรทั� ง3ตัว เชื� อมต่อกันเพื� อมุ่งไปข้างหน้า เหมือนกับ การที� ทีเอ็มบีและธนชาตรวมกันเพื� อที� จะ เติบโตและ ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับลูกค้าไปตลอดทุกช่วงชีวิต ไม่มีมุมเหลี� ยมมาฉุดรั� งความมุ่งมั� นของเราในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการ เงิน รูปแบบใหม่ ที� ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย และเป� นความตั� งใจของธนาคารที� เลือกใช้ตัวอักษร พิมพ์เล็กในโลโก้ เพื� อย� าเตือนตนเองว่า แม้ในวันนี� ธนาคาร จะมีขนาดใหญ่ขึ� น แต่เราจะก้าวข้ามไปยืนอยู่ฝ� � งเดียวกับ ผู้คน จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแล และทําให้ชีวิตทางการเงิน ของคนไทยดีขึ� นทั� งวันนี� และอนาคต และจากการรวมกันของทั� งสองธนาคาร ลูกค้าจะได้พบกับประสบการณ์ทางการเงินที� ดียิ� งขึ� นกว่าเดิม ผ่านผลิตภัณฑ์ และช่องทางบริการที� ครบครันภายใต้บรรยากาศและภาพลักษณ์ใหม่ที� ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงความเป� นมิตร ความจริงใจในการให้บริการ และรู้สึกได้ว่าการธนาคารเป� นเรื� องที�เข้าใจได้ง่ายและไม่ใช่เรื� องไกลตัวอีกต่อไป และลูกค้า สามารถเข้าถึงในทุก ๆ ช่องทางบริการของธนาคารได้สะดวกและครอบคลุม ผ่านช่องทางสาขากว่า 600 สาขา และ ตู้ ATM/ADM โฉมใหม่กว่า 4,000 ตู้ทั� วประเทศ รวมทั� งช่องทางการบริการดิจิทัลอื� น ๆ เช่น โมบายแอปพลิเคชัน ทีทีบี ทัช, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ� ง และเว็บไซต์ ttbbank.com สาขาดีไซน์ใหม่ทั� วประเทศ ตู้ ATM/ADM โฉมใหม่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 16

แบบ 56-1 One Report 2564 17

กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ ภารกิจสำ �คัญ สู่การช่วยให้คนไทย มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง (Financial Well-being) เราเปลี่ยน คุณเปลี่ยน มาเปลี่ยนไปด้วยกัน หลังการรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์เป็น One ttb bank ธนาคารได้เริ่มเดินหน้าสู่เป้าหมายการสร้างชีวิต ทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย โดยธนาคารได้ยกระดับการบริการและส่งมอบ โซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ของลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันผ่านแนวคิด พื้นฐานด้านการเงิน 4 มิติส� ำคัญ ได้แก่ 1. ฉลาดออม ฉลาดใช้ 2. รอบรู้เรื่องกู้ยืม 3. ลงทุนเพื่ออนาคต และ 4. มีความคุ้มครองที่อุ่นใจ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรงในระดับบุคคล รวมถึงการ ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับลูกค้าเพื่อน� ำแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ทันที เพื่อช่วยให้สามารถ เผชิญหน้ากับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างราบรื่น และด้วยพันธกิจส� ำคัญธนาคารได้เปิดตัวแคมเปญ“ttbMake REALChange - เราเปลี่ยน คุณเปลี่ยน” ผ่าน ทางสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของธนาคาร และความตั้งใจที่จะ ท� ำในหน้าที่ที่ธนาคารพึงกระท� ำ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ ‘เรา (ธนาคาร) ต้องการจะเปลี่ยน’ แต่การเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ของเรา มันจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ก็ต่อเมื่อ ‘คุณเปลี่ยน’ ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็หมายถึง ลูกค้าของเรา ทุกคน มาเปลี่ยนไปด้วยกันเพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น...อย่างแท้จริง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 18

no fixed บัญชีเงินฝากไม่ประจ� ำ ดอกเบี้ยสูง smart port พอร์ตลงทุนดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ all free บัญชี ฟรี ประกันอุบัติเหตุ กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ กดที่ภาพเพื่อชมวิดีโอ debt consolidation รวบหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย cash2care ดอกเบี้ยถูกลง เมื่อกู้เรื่องที่จ� ำเป็น แบบ 56-1 One Report 2564 19

โซลูชันทางการเงินในมิติ ฉลาดออม ฉลาดใช้ บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free) ใช้ชีวิตฟรีรอบด้าน ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น พฤติกรรมของ ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ มากขึ้น การเก็บออมและการใช้จ่ายที่คุ้มค่าจึงเป็นเรื่อง ส� ำคัญ บัญชีเงินฝาก ttb all free บัญชียุคใหม่ที่ช่วยลด ค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า “ใช้ชีวิตฟรีรอบด้าน” ได้อย่างแท้จริง ttb all free ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วย บัตรเดบิต ออลล์ฟรี ดิจิทัล ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายออนไลน์ได้ง่าย และคล่องตัวขึ้น ไม่ต้องพกบัตร ลดการสัมผัสเงิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้มากขึ้นและตอบโจทย์ด้าน ความคุ้มค่า เพราะทุกการใช้จ่ายออนไลน์ ได้ ฟรี ลด คืน ทั้ง “ฟรี” ประกันช้อปออนไลน์ “ลด” รับโค้ดส่วนลดพิเศษบน แอปพลิเคชันออนไลน์ช้อปปิ้งต่าง ๆ “คืน” ได้คืน 1% ของ ยอดช้อปออนไลน์เป็นคะแนนwow (1 wow = 1 บาท) สามารถ น� ำคะแนน wow ไปใช้จ่ายต่อได้อีก ท� ำให้การช้อปออนไลน์ เป็นเรื่องสนุก และคุ้มค่ามากกว่าที่เคย นอกจากนั้น สิทธิประโยชน์ดี ๆ จาก บัญชี ttb all free ยังคงช่วยให้คนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง ๆ เหมือนได้ สวัสดิการฟรี จากฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือฟรี ค่าธรรมเนียมในการท� ำธุรกรรม ช่วยให้ชีวิตทางการเงิน ของลูกค้าดีขึ้น กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารพร้อมที่จะดูแลและให้ค� ำแนะน� ำโดยผู้เชี่ยวชาญกับโซลูชันทางการเงินที่หลากหลายตอบโจทย์ พื้นฐาน 4 มิติ เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินดีขึ้น ดังนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 20

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3