ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

เครื่องมือระดมทุนส� ำหรับกิจการที่ค� ำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดย ก� ำหนดเกณฑ์การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond ) ที่มีลักษณะส� ำคัญ คือ มีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตราสารอ้างอิงกับผลความส� ำเร็จหรือผลการด� ำเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายแก่ผู้ถือตราสารในอัตราที่ก� ำหนด (step-up coupon) หากผู้ออกตราสารท� ำตามเป้าหมายไม่ส� ำเร็จ หรือการลดอัตราดอกเบี้ย (step-down coupon) หากผู้ออกตราสารท� ำตามเป้าหมายส� ำเร็จ รวมทั้งมีการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุน ซึ่งเดิมพิจารณาเฉพาะจากฐานะทางการเงิน เป็นหลัก โดยเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มากขึ้น ส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส� ำนักงาน คปภ.) ได้ก� ำหนดหลักเกณฑ์ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้เอาประกัน บริษัทประกันต้องมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการการได้มาของข้อมูล การเก็บรักษา และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2.3.3 ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ้นประกอบด้วย ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น และ/หรือผลตอบแทนจากเงินปันผล ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธนาคาร ส่วนก� ำไรส่วนเกินทุนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย เพียงประการเดียว คือ ราคาหุ้นของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีของแต่ละปีธนาคารจะประกาศเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะเผชิญความเสี่ยงในการที่ธนาคาร อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ก� ำหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งการจ่ายเงินปันผล และราคาหุ้นอย่างไรก็ดี ธนาคารมุ่งหวังที่จะสร้างผลการด� ำเนินงานให้ดีอย่างสม� ำเสมอ รวมทั้งด� ำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารและการจ่ายเงินปันผล เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ สถานการณ์ทางการเมือง กระแสการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านก� ำกับดูแลของ ธปท. ที่มีผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญกับการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อของโควิด-19 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจ� ำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัย ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี้ และตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับได้ 2.3.4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ธนาคารจะมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง แต่การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก้าวหน้าจ� ำเป็นต้อง ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในและภายนอกผสมผสานกัน ทั้งนี้ เพื่อ ความส� ำเร็จทางธุรกิจ ธนาคารจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวให้สามารถรับมือ กับความเสี่ยงนั้นได้ โดยจ� ำเป็นต้องระบุประเด็นและท� ำความเข้าใจภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกที่อาจ ส่งผลกระทบต่อก� ำไรและการเติบโตของธุรกิจ 112 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3