ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ การตอบสนองต่อประเด็น ที่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ พันธมิตรทางธุรกิจ • • ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้าง ช่องทางการรายงานเบาะแส และการร้องเรียน • การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบภายในให้พร้อม ต่อการเติบโตของธุรกิจ • ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้าง คู่แข่งทางธุรกิจ • • กิจกรรมในระดับอุตสาหกรรม ธนาคาร การสัมมนา การฝึกอบรม และงานต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานทางการ และหน่วยงานภายนอก ช่องทางการรายงานเบาะแส และการร้องเรียน • การขับเคลื่อนการพัฒนา ประเด็นด้านความยั่งยืน ที่ส� ำคัญกับกลุ่มธนาคาร เช่น การให้สินเชื่อและการลงทุน อย่างรับผิดชอบ • • รายงานความยั่งยืนปี 2564 ข้อมูลทางด้านการเงินและเอกสาร เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/ir หน่วยงานทางการ • • กิจกรรมในระดับอุตสาหกรรม ธนาคาร การสัมมนา การฝึกอบรม และงานต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานทางการ และหน่วยงานภายนอก ช่องทางการรายงานเบาะแส และการร้องเรียน • • การขับเคลื่อนการพัฒนา ประเด็นด้านความยั่งยืน ที่ส� ำคัญกับกลุ่มธนาคาร เช่น การให้สินเชื่อและการลงทุน อย่างรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�ำหนด เช่น PDPA • • รายงานความยั่งยืนปี 2564 รายงานที่ส่งให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ชุมชน • • • • ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ชุมชนสัมพันธ์ การส� ำรวจชุมชน ช่องทางการรายงานเบาะแส และการร้องเรียน • • การสร้างการเปลี่ยนแปลง เชิงบวกจากโครงการพัฒนา เยาวชนและชุมชนของ ธนาคาร การจัดการความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมจาก การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร • รายงานความยั่งยืนปี 2564 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของธนาคารประกอบไปด้วย 3 ด้านส� ำคัญ ได้แก่ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ สินเชื่อ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและสินเชื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารมีบทบาทส� ำคัญในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด้วยหลักการการธนาคารเพื่อความ ยั่งยืน ธนาคารน� ำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาร่วมพิจารณาในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ โดยธนาคารมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้มีความชัดเจน 121 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3