ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

และมีแนวการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อของ ธนาคาร เนื่องจากผลกระทบเหล่านี้เป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรและสามารถสร้างความ เสียหายทางการเงินแก่ธนาคารได้ วัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารยึดมั่นในการด� ำเนินงานด้านการเงินที่ยั่งยืน ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ สังคมคาร์บอนต� ำ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยภายในปี 2566 ธนาคารจะงดการให้สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโครงการใหม่ และจะงดการให้สินเชื่ออุตสาหกรรมยาสูบ โดยเริ่มจาก ผู้ผลิตยาสูบแต่ยังไม่รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ อย่างมีนัยส� ำคัญ (เช่น ธุรกิจค้าปลีกที่จ� ำหน่ายยาสูบ หรือบริษัทขนส่งและผลิตบรรจุภัณฑ์) นอกจากนี้ ธนาคารมีแผน จะเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ภายในปี 2567 ในปี 2564 มีผลการด� ำเนินงานส� ำคัญ ด้านสินเชื่อสีเขียวดังนี้ • ร้อยละ 100 ของสินเชื่อธุรกิจผ่านการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม • ธนาคารได้พัฒนากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ttb Green Bond Framework) ที่สอดคล้องกับหลักการของ หุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles: GBP) ปี 2564 ของ International Capital Market Association (ICMA) ที่เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับการเสนอ โดยนักลงทุน ทั้งนี้ กรอบการด� ำเนินงานดังกล่าวยังได้ผ่านการสอบทานจาก S&P Global Ratings ซึ่งได้ออกหนังสือ แสดงความคิดเห็น (Second Party Opinion: SPO) ที่อิงจาก ICMA’s GBP 2021 อีกด้วย • ธนาคารก� ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติสินเชื่อสีเขียวที่ประยุกต์เกณฑ์การคัดเลือกมาจากมาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ ICMA’s GBP ปี 2564 เกณฑ์การก� ำหนดประเภทตราสารหนี้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Bonds Taxonomy) ของ Climate Bond Initiative ปี 2564 และ China Green Bond Endorsed Projects Catalogue ฉบับร่างเพื่อการหารือปี 2563 โดยเกณฑ์คุณสมบัติสินเชื่อสีเขียวของธนาคารประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนรายงานการปล่อยสินเชื่อในแต่ละหมวดหมู่ในปี 2565 • ธนาคารริเริ่มการศึกษาความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพอร์ตสินเชื่อ ของธนาคาร โดยคาดว่าจะสามารถก� ำหนดเป็นกลยุทธ์และแผนการด� ำเนินงานในปี 2565 เพื่อตอบรับต่อเป้าหมาย การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน1.5 องศาเซลเซียสตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP 26) 1,200 ล้านบาท 2,309 ล้านบาท ในปี 2564 มากกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ พลังงาน หมุนเวียน การใช้พลังงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ การจัดการน้� และน้�เสีย อย่างยั่งยืน การป้องกัน มลพิษและการ จัดการของเสีย การขนส่งด้วย พลังงานสะอาด อาคารสีเขียว การจัดการ แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน สินเชื่อสีเขียวที่อนุมัติ 122 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3