ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

การจัดการสิ่งแวดล้อม ธนาคารเริ่มการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารส� ำนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารมาตั้งแต่ ปี 2562 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนที่ใช้พลังงานสูง คือ ระบบปรับอากาศและส่งลมเย็น ปรับอากาศแยกส่วน ระบบแสงสว่างและระบบวิศวกรรมอาคาร ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2550 ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดจนสร้างจิตส� ำนึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงาน น� ำและกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ก� ำหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 15 และน� ำประปาร้อยละ 10 ภายในปี 2569 เทียบจากปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานส� ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ • ในปี 2564 ธนาคารด� ำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการบริหารจัดการระบบท� ำความ เย็นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุม การจ่ายน� ำเย็นและการจ่ายลมเย็น (air handling unit) ให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการใช้น� ำอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารติดตั้งระบบรดน� ำต้นไม้อัตโนมัติและปรับอัตราการแรงดันน� ำใช้ ภายในอาคารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม • พนักงาน 500 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นแบบออนไลน์ 1 หลักสูตร และอบรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศการปลูกจิตส� ำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดไฟฟ้าจากอุปกรณ์ส� ำนักงานเละบ้านพักอาศัย รายละเอียดเพิ่มเติมและรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระส� ำหรับตัวชี้วัดผลการด� ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อ่านได้ จากรายงานความยั่งยืนปี 2564 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม ความยั่งยืนในมิติสังคมของธนาคารประกอบไปด้วย 4 ด้านส� ำคัญ ได้แก่ บุคลากรของเรา การพัฒนาสังคม การส่งเสริม ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงทางการเงิน และสิทธิมนุษยชน รางวัล ASEAN Energy Awards 2021 ลดความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าและน้ำได้ ร้อยละ 35.8 และ 39.7 ตามล� ำดับ เทียบกับปี 2562 ด้วยเงินลงทุนรวมในปี 2564 1.8 ล้านบาท ส� ำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในอาคาร ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 4.8 ล้านบาท รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม 123 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3