ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

4. การวิเคราะห์และค� ำอธิบายของฝ่ายจัดการ บทสรุปผู้บริหาร ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อของโควิด-19 ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) ยังคงด� ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อคงสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งส� ำหรับการเติบโตในอนาคต โดยให้ ความส� ำคัญในภารกิจการรวมกิจการพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี้ ธนาคารมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพและปรับโครงสร้างเงินฝากอย่างเหมาะสมเพื่อคงสถานะทางการเงิน ให้แข็งแกร่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบ แม้ว่าการเติบโตของ รายได้หลักได้รับแรงกดดันแต่กลยุทธ์การปรับโครงสร้างงบดุลให้เหมาะสมและการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อในภาวะดอกเบี้ยขาลง การเร่งรับรู้ประโยชน์ด้าน ต้นทุนและความมีวินัยด้านค่าใช้จ่ายท� ำได้ตามแผนสะท้อนจากค่าใช้จ่ายในการด� ำเนินงานที่ลดลง ผลจากการชะลอตัว ของรายได้หลักและการด� ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท� ำให้ PPOP ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ธนาคารยังคงความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยงและตั้งส� ำรองฯ อย่างเพียงพอส� ำหรับ สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ปรับโครงสร้างเงินฝากให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารต้นทุนทางการเงิน: ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการปรับโครงสร้างงบดุลให้เหมาะสมส่งผลให้โครงสร้างเงินฝากมีสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยการลดเงินฝากต้นทุนสูง และทดแทนด้วยเงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เงินฝากรวมลดลงร้อยละ 2.5 YTD อยู่ที่ 1,339 พันล้านบาท สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารในการปรับโครงสร้างงบดุลให้เหมาะสมและกลยุทธ์ในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี ธนาคารเริ่มเพิ่มฐานเงินฝากระยะยาวหนุนโดยเงินฝากประจ� ำส� ำหรับลูกค้ารายย่อย up and up ในไตรมาส 4/2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารต้นทุนทางการเงินและน� ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากให้แก่ ลูกค้ามั่งคั่ง ส่งผลให้เงินฝากประจ� ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนเงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพเติบโต ได้ตามเป้าหมายหนุนโดยเงินฝาก All Free ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 39.1 YTD ขณะที่เงินฝาก No-Fixed เติบโตอย่าง แข็งแกร่งที่ร้อยละ 49.5 YTD อย่างไรก็ดี ธนาคารจะยังคงปรับโครงสร้างเงินฝากและรักษาสมดุลเงินฝากอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพและเงินฝากประจ� ำเพื่อบริหารจัดการต้นทุนเงินฝาก อย่างมีประสิทธิภาพ กลับมาโตสินเชื่อด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ: ทีทีบีเติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวังและเน้นกลยุทธ์การเติบโต อย่างมีคุณภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้สินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ลดลงร้อยละ 1.5 YTD อยู่ที่จ� ำนวน 1,372 พันล้านบาท สินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจลดลงร้อยละ 5.5 YTD ส่วนใหญ่มาจากการช� ำระคืน ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างประเทศและสินเชื่อที่มีก� ำหนดระยะเวลายังคงขยายตัวได้ปานกลางแม้ในช่วงการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ยังคงชะลอตัวสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารในการปรับปรุงพอร์ตสินเชื่อและมั่นใจในคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ สินเชื่อลูกค้ารายย่อยค่อนข้างทรงตัวจากสิ้นปีก่อนหน้า เนื่องจากธนาคารเริ่มกลับมาโตสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก หนุนโดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.6 YTD ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อมีสัญญาณฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าจากยอดสินเชื่อรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ใหม่ ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน จากการที่ธนาคารด� ำเนินการปรับ โครงสร้างงบดุลอย่างเหมาะสมและคงกลยุทธ์เติบโตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ พอร์ตสินเชื่อสินเชื่อของธนาคาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับไปยังกลุ่มสินเชื่อลูกค้ารายย่อยตั้งแต่การรวมกิจการ ปัจจุบันสัดส่วนสินเชื่อลูกค้ารายย่อย คิดเป็นร้อยละ 57 ของสินเชื่อรวม 126 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3