ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

4) ทรัพย์สินรอการขาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 จากปีก่อน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) หนี้สิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 หนี้สินตามงบการเงินรวม มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 1,548,345 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดมีดังนี้ 1) เงินฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เงินฝาก ตามงบการเงินรวม มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 1,339,195 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 เทียบกับ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสมและการบริหารต้นทุน ทางการเงิน ตั้งแต่รวมกิจการกับธนาคารธนชาต ทีทีบีมุ่งปรับโครงสร้างเงินฝากต้นทุนสูงและทดแทนด้วยเงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพ และเงินฝากเพื่อท� ำธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะสินเชื่อชะลอตัว การเติบโต ของเงินฝากในปี 2564 สอดคล้องกับการทิศทางดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินฝาก No-Fixed ขยายตัวได้ดีที่ ร้อยละ 49.5 YTD ในขณะที่เงินฝากเพื่อท� ำธุรกรรมส� ำหรับลูกค้ารายย่อย อย่าง All Free ยังคงเติบโตตามเป้าหมายที่ ร้อยละ 39.1 YTD ในไตรมาสนี้ธนาคารเริ่มเพิ่มฐานเงินฝากระยะยาวหนุนโดยเงินฝากประจ� ำ up and up ส� ำหรับลูกค้า รายย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนทางการเงินและการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากส� ำหรับ ลูกค้ามั่งคั่ง ส่งผลให้เงินฝากประจ� ำขยายตัวร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 15.5 YTD ในปี 2565 เงินฝาก All Free และ No-Fixed ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักของธนาคารในการสร้างโอกาสการ cross-selling โดยการปรับเปลี่ยนเงินฝากลูกค้ารายย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนอื่น ๆ ขณะที่เงินฝากประจ� ำ up and up ส� ำหรับลูกค้ารายย่อยจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักของธนาคารอีกประเภทหนึ่งส� ำหรับการปรับโครงสร้าง ต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารจะยังคงปรับโครงสร้างเงินฝากและรักษาสมดุลเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพและเงินฝากประจ� ำอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารต้นทุนเงินฝากอย่างมีประสิทธิภาพ 139 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3