ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส� ำคัญอื่น 5.1 ข้อมูลทั่วไป 5.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน ธนาคารได้รับการเปรียบเทียบปรับจากผู้ก� ำกับดูแลทางการตามจ� ำนวนเงินและมาตราตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “TMBThanachart Bank Public Company Limited” ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TTB” ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่ก� ำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจ สถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งส� ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000017 โทรศัพท์ : 0-2299-1111 ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ : 1428 เว็บไซต์ : https://www.ttbbank.com ปี รายการเปรียบเทียบปรับจากผู้ก� ำกับดูแลทางการ 2560 ไม่มี 2561 • • ธนาคารแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 60 จ� ำนวน 2,128,125 บาท และมาตรา 71 จ� ำนวน 2,775,000 บาท ส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 113 จ� ำนวน 832,000 บาท 2562 • ส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 113 จ� ำนวน 4,254,000 บาท 2563 ไม่มี 2564 ไม่มี 145 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3