ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

การสรรหา การพัฒนา และการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ และการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และ การใช้ข้อมูลภายใน การก� ำกับดูแลการป้องกัน การคอร์รัปชันและ การรายงานเบาะแส ได้รับทราบผลการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการซึ่งได้ เห็นชอบแผนการพัฒนา ที่จะด� ำเนินการต่อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร เรื่องที่จะพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม การอนุมัติ และห้ามกรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารโดยใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณะ การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่าง สม� ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการ ก� ำกับดูแลรายงานที่ได้รับจากหน่วยงาน ก� ำกับการปฏิบัติงานถึงความคืบหน้า ในการด� ำเนินการต่อการแก้ไขประเด็น ต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ผลการก� ำกับดูแลด้านกลยุทธ์องค์กร คณะกรรมการก� ำกับดูแลความคืบหน้าการด� ำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) มายังธนาคารทหารไทยธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ให้ส� ำเร็จลุล่วงภายในปี 2564 คณะกรรมการอนุมัติวันโอนและรับโอนกิจการ ทั้งหมดของธนาคารธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทย จ� ำกัด (มหาชน) เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ คณะกรรมการได้ติดตามความคืบหน้าในการด� ำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าสู่กระบวนการช� ำระบัญชีของธนาคารธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ส� ำหรับ โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินหลังการรวมกิจการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 1. คณะกรรมการดูแลให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นและ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ใช้สิทธิของตน ธนาคารก� ำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอ� ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนแยกตามประเภทของ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วย ตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้ มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง • ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้ง ก� ำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน และ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร ประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ttbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 151 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3