ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ พร้อมจัดท� ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อ� ำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น ณ จุดต่าง ๆ ตลอดจน การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถส� ำหรับ ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ • ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมติดังกล่าวได้ระบุ คะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และแสดงรายละเอียด รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ค� ำชี้แจงที่เป็นสาระส� ำคัญ ค� ำถาม ค� ำตอบหรือ ข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของธนาคาร (www.ttbbank.com) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบได้ 2. คณะกรรมการติดตามให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทบทวนและเสนอ นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ โดยค� ำนึงถึงการด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารเปิดเผยการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ในห่วงโซ่คุณค่าในรายงานความยั่งยืน โดย • • ก� ำหนดสินเชื่อต้องห้ามและแนวปฏิบัติ ในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็น ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ผลการก� ำกับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอนุมัตินโยบายหลักและพิจารณาการทบทวนนโยบายรวมถึงและมอบหมายให้คณะกรรมการก� ำกับ ความเสี่ยงพิจารณาอนุมัตินโยบายที่สนับสนุนนโยบายหลักฉบับต่าง ๆ นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวได้สื่อสารให้พนักงาน รับทราบและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านรายงานของ คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมถึงเนื้อหาจาก จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ฉบับทบทวน ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน Market conduct แล้ว นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการทั้งฉบับสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร 152 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3