ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 5. คณะกรรมการดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ • ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ ท� ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร • ธนาคารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม� ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 6. คณะกรรมการก� ำกับดูแลให้ บริษัทในกลุ่มของธนาคารน� ำ นโยบายต่าง ๆ ของธนาคาร ไปปฏิบัติหรือไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมของ แต่ละบริษัท • • • คณะกรรมการบริหารดูแลผลการด� ำเนิน งานของบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และแผนธุรกิจในภาพรวม คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนเพื่อท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแล ธุรกิจในบริษัทในกลุ่มตามหน้าที่ ที่ก� ำหนด ก� ำหนดให้บริษัทในกลุ่มน� ำนโยบาย ของธนาคารเรื่อง การก� ำกับดูแลกิจการ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติด้วย • ธนาคารเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบน เว็บไซต์ธนาคาร ผลการก� ำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึงความส� ำคัญในการด� ำเนินธุรกิจในทิศทางที่สอดคล้อง กับนโยบายของธนาคาร คณะกรรมการก� ำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจในด้านการด� ำเนินการตามแผนธุรกิจผ่านคณะกรรมการ บริหาร และก� ำกับดูแลในการด� ำเนินการเชิงนโยบายผ่านคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อท� ำหน้าที่ ก� ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการเสนอชื่อกรรมการ ของธนาคารเพื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จ� ำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยจะด� ำเนินการด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับ ธนาคาร ทั้งนี้ advisory board ไม่มีอ� ำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทย่อย กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 154 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3