ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ผลการก� ำกับดูแลด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการสม� ำเสมอทุกปีโดยธนาคารพิจารณาว่าโครงสร้างและความหลากหลาย ในทักษะของคณะกรรมการในปัจจุบันยังคงเหมาะสมกับทิศทางการด� ำเนินธุรกิจ โครงสร้างของกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 8 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คนซึ่งสามารถถ่วงดุลในการก� ำกับดูแล ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยก� ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายจัดการให้ชัดเจนเพื่อ การก� ำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการทุกปีโดยพิจารณาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ธุรกิจธนาคาร รายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้ต่อวาระในการด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการธนาคารได้เปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 บนเว็บไซต์ธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/ir/shareholder-services/notification-of-the-shareholder-meeting นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 7. คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท� ำหน้าที่ทบทวนและเสนอ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหา คัดเลือก และ แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง โดยใช้ skill matrix ประกอบการวิเคราะห์ รวมถึง พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติ โดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม • คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กลั่นกรอง พิจารณา บุคคลและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการและประธาน ในคณะกรรมการชุดย่อย • • • คณะกรรมการธนาคารอนุมัติการเสนอ ชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการด� ำรงต� ำแหน่ง ในปี 2564 จ� ำนวน 5 ราย ต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 5 ราย ให้กลับเข้าด� ำรงต� ำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (ปี 2564 - 2567) โดยกรรมการ ทั้ง 5 ราย ได้แก่ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายปริญญา หอมเอนก นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธ์ นายฟิลลิป จี เจ อี โอ ดามัส นายปิติ ตันฑเกษม (รายละเอียดแสดงที่หัวข้อ 8.1) คณะกรรมการธนาคารได้เสนอรายละเอียด ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ� ำปีต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีค่าตอบแทนประเภทที่ ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการโดยจัดท� ำกรมธรรม์ ประกันความรับผิดในกรณีที่กรรมการกระท� ำการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรที่ก� ำหนดด้วย (รายละเอียดแสดงที่หัวข้อ 8.1.2) ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ ของธนาคาร ระหว่างวันที่1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 155 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3