ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ผลการก� ำกับดูแลด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นประจ� ำทุกปี ผลการก� ำกับดูแลด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการมีบทบาทส� ำคัญในการเป็นผู้น� ำในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมการเติบโตและส่งมอบคุณค่า ขององค์กร คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทขององค์กรที่สามารถส่งมอบคุณค่าต่อลูกค้า ธนาคารจึงก� ำหนด วัฒนธรรมองค์กร ICARE (Integrity,Chalenge status Quao, Agility, Respect, Execution) เพื่อเป็นแนวทางให้ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตนให้สอดคล้องในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน คณะกรรมการได้ติดตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม� ำเสมอผ่านโครงการต่าง ๆ และการรายงานของฝ่ายจัดการ นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 8. คณะกรรมการจัดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการเป็นประจ� ำ ทุกปี • คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการธนาคารและ คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ • ธนาคารเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ� ำปี 9. คณะกรรมการสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเสริมทักษะ อย่างสม� ำเสมอ • ธนาคารก� ำหนดให้มีการปฐมนิเทศ กรรมการที่เข้าด� ำรงต� ำแหน่งใหม่รวมถึง จัดให้มีหลักสูตรอบรมทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรเพื่อเสริมทักษะ แก่กรรมการอย่างสม� ำเสมอ • ธนาคารเปิดเผยประวัติการอบรมของกรรมการ ทุกท่านในรายงานประจ�ำปีซึ่งสามารถดู รายละเอียดจากเว็บไซต์ นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 10. คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงรับทราบในจรรยาบรรณ กรรมการและดูแลจัดสรร เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิผล • • คณะกรรมการจัดท� ำกฎบัตร คณะกรรมการธนาคารที่ระบุอ� ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ เพื่อเป็นการก� ำหนด กรอบหน้าที่และให้กรรมการธนาคาร ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการก� ำหนดตารางเวลา การประชุมล่วงหน้าและก�ำหนด หลักเกณฑ์ในการน� ำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการผ่านเลขานุการ คณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการ สามารถพิจารณารายละเอียด ในประเด็นที่น� ำเสนอได้ครบถ้วน • • กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ โดยคณะกรรมการจะท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแล ในภาพรวม ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วม ประชุมของกรรมการทุกคนในรายงานประจ� ำปี หัวข้อ 8.1.2 ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ หมายเหตุ: คลิกเพื่อไปหน้าเว็บไซต์ www.ttbbank.com กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 156 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3