ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ผลการก� ำกับดูแลการป้องกันการคอร์รัปชันและการรายงานเบาะแส คณะกรรมการอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงนโยบาย การงดรับของขวัญ และหลักเกณฑ์การรับรองหรือการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือการบริจาค (Gift, Entertainment, Donation, Sponsorship) และนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งฝ่ายจัดการได้จัดให้มีการสื่อสารและ หลักสูตรอบรมให้พนักงานตระหนักถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวทุกปี คณะกรรมการยังติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวผ่านการรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม� ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้ด� ำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานซึ่งได้ก� ำหนดมาตรการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามรายงานจากหน่วยงานก� ำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด� ำเนินการเมื่อมีการรายงานเบาะแสหรือข้อร้องเรียน นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติ 12. คณะกรรมการดูแล ให้มีการจัดท� ำนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้าน คอร์รัปชัน รวมถึงกลไก การรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส • • • คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง ทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาอนุมัติ ก� ำหนดกระบวนการ Risk Control Self-Assessment (RCSA) ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน แนวปฏิบัติก� ำกับดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชันสม� ำเสมอตามหลัก 3 Lines of Defense จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของธนาคาร • • ธนาคารเปิดเผยบนเว็บไซต์ธนาคารเกี่ยวกับ การได้รับการรับรองในฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติจากโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตร การต่อต้านคอร์รัปชันผ่าน e-learning ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดเป็นหลักสูตรบังคับ ที่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกคน ต้องเข้าเรียนทุกปี 158 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3