ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ทีเอ็มบี (TMB) ธนชาต (Thanachart) ธนาคาร (Bank) โดยความมุ่งมั� นของธนาคารได้สะท้อนออกมาผ่านโลโก้ ttb (ทีทีบี) ที� เป� นอักษรตัวเล็กทั� งหมด แต่มีความหมายที� ลึกซึ� ง นั� นคือ t สองตัว หนึ� งตัวจากทีเอ็มบี (TMB) และหนึ� งตัวจากธนชาต (Thanachart) ตัว b มาจากคําว่า ธนาคาร (Bank) ตัวอักษรทั� ง3ตัว เชื� อมต่อกันเพื� อมุ่งไปข้างหน้า เหมือนกับ การที� ทีเอ็มบีและธนชาตรวมกันเพื� อที� จะ เติบโตและ ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับลูกค้าไปตลอดทุกช่วงชีวิต ไม่มีมุมเหลี� ยมมาฉุดรั� งความมุ่งมั� นของเราในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการ เงิน รูปแบบใหม่ ที� ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย และเป� นความตั� งใจของธนาคารที� เลือกใช้ตัวอักษร พิมพ์เล็กในโลโก้ เพื� อย� าเตือนตนเองว่า แม้ในวันนี� ธนาคาร จะมีขนาดใหญ่ขึ� น แต่เราจะก้าวข้ามไปยืนอยู่ฝ� � งเดียวกับ ผู้คน จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแล และทําให้ชีวิตทางการเงิน ของคนไทยดีขึ� นทั� งวันนี� และอนาคต และจากการรวมกันของทั� งสองธนาคาร ลูกค้าจะได้พบกับประสบการณ์ทางการเงินที� ดียิ� งขึ� นกว่าเดิม ผ่านผลิตภัณฑ์ และช่องทางบริการที� ครบครันภายใต้บรรยากาศและภาพลักษณ์ใหม่ที� ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงความเป� นมิตร ความจริงใจในการให้บริการ และรู้สึกได้ว่าการธนาคารเป� นเรื� องที�เข้าใจได้ง่ายและไม่ใช่เรื� องไกลตัวอีกต่อไป และลูกค้า สามารถเข้าถึงในทุก ๆ ช่องทางบริการของธนาคารได้สะดวกและครอบคลุม ผ่านช่องทางสาขากว่า 600 สาขา และ ตู้ ATM/ADM โฉมใหม่กว่า 4,000 ตู้ทั� วประเทศ รวมทั� งช่องทางการบริการดิจิทัลอื� น ๆ เช่น โมบายแอปพลิเคชัน ทีทีบี ทัช, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ� ง และเว็บไซต์ ttbbank.com สาขาดีไซน์ใหม่ทั� วประเทศ ตู้ ATM/ADM โฉมใหม่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 16

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3