ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ 5. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า • • • • คณะกรรมการชุดย่อยกลั่นกรองความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ก่อนน� ำออกเสนอต่อลูกค้า ก� ำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ก� ำหนดกระบวนการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ก� ำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 6. ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • • • • ก� ำหนดแนวปฏิบัติการงดรับของขวัญและ กระบวนการพิจารณาการให้ของขวัญ ก� ำหนดหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในและแนวทาง ป้องกันการน� ำข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ โดยมิชอบ จัดให้คู่ค้าแสดงตนว่าไม่มีสถานะที่มีผลประโยชน์ ที่ทับซ้อนก่อนเข้าท� ำสัญญาบริการ ก� ำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระท� ำที่ผิดจรรยาบรรณ 7. การจัดการข้อมูล • ก� ำหนดให้มีกระบวนการก� ำกับดูแลตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 8. การก� ำกับดูแลโดยรวม • • ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลัก 3LOD ก� ำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระท� ำที่ผิดจรรยาบรรณ 9. การแข่งขันทางการค้า • • ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก� ำหนดแนวปฏิบัติไม่ให้เสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์ ต่อพนักงานของรัฐเพื่อให้ได้รับการอ� ำนวยความสะดวก หมายเหตุ: อ้างอิงนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/about-us/code-of-conduct หรือสแกน QR Code 160 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3