ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ด� ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก� ำกับดูแล กิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียน ของส� ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตามโครงการส� ำรวจการก� ำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), Sustainability Disclosure Standard (GRI standard) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDG) ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก� ำกับ ดูแลธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และบริบทของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งประเด็นส� ำคัญ ที่ได้เห็นชอบให้มีการด� ำเนินการในปีนี้ประกอบด้วย หลักการก� ำกับดูแลกิจการ สิ่งที่ธนาคารด� ำเนินการ หลักการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการธนาคารได้แก่ หลักปฏิบัติที่ 1: บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น� ำองค์กร (รวมถึงการดูแลการจัดการบริการลูกค้าเป็นธรรม) หลักปฏิบัติที่ 2 : ก� ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ในปี 2564 ธนาคารได้น� ำหลักปฏิบัติที่ 1– 8 มาปฎิบัติแล้ว โดยสิ่งที่ได้ปฏิบัติเพิ่มในปี 2564 ได้แก่ 1.ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจ่ายค่าตอบแทน ให้พนักงานในรูปแบบการให้โบนัสเป็นหุ้นในโครงการที่ 2 (2021 TMB Stock Retention Program) เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง 2564 – 2566 2. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็น ผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องหลักการก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของ ฝ่ายจัดการ 3. คณะกรรมการอนุมัติการทบทวนนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการประจ� ำปีโดยพิจารณารวมถึงจรรยาบรรณธนาคาร พาณิชย์ฉบับปรับปรุงปี 2563 162 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3