ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

■ ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการก� ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ■ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของธนาคารอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท� ำหน้าที่สอดส่องดูแลของ คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลในการทบทวนนโยบาย การก� ำกับดูแลกิจการซึ่งได้มีการก� ำกับดูแลกิจการตาม CG Code อย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงหลักการดังนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย ธนชาต (ธนาคารทหารไทย) จ� ำกัด (มหาชน) ส� ำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในสิทธิขั้นพื้นฐานและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้การจัดการ ประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น ธนาคาร จึงก� ำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการเพิ่มเติมตามข้อก� ำหนดและค� ำแนะน� ำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก� ำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น • ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้งก� ำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 มีนาคม 2564 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 34 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม เอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้ หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ • ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ� ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและมากกว่าที่กฎหมาย ก� ำหนด ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น • ในหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้ง รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในแต่ละวาระ มีรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ • ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันตามข้อก� ำหนดของกฎหมาย • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็นทางเลือก ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ: รายละเอียดเปิดเผย บนเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/ir/shareholder-services/notification-of-the-shareholder-meeting หรือสแกน QR Code 165 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3