ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

วันประชุมผู้ถือหุ้น • ธนาคารได้ด� ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอ� ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วม ประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีความ รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดท� ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อ� ำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถ ส� ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ • ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ อย่างชัดเจน • ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะด� ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ • การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารด� ำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใสโดยมีผู้แทนจากส� ำนักงานกฎหมาย แคปปิตอลมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประกาศ ผลการลงคะแนนในทุกวาระ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น • ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันประชุม โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ • จัดท� ำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนโดยไม่มีวาระการประชุมเพิ่มนอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ค� ำชี้แจงที่เป็นสาระส� ำคัญ ค� ำถาม ค� ำตอบหรือ ข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ttbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบได้ • ธนาคารมีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคาร การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) ธนาคารให้ความส� ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคตามเงื่อนไข ของกฎหมาย โดยสรุปดังต่อไปนี้ สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด� ำเนินงานอย่างสม� ำเสมอและทันเวลา • ธนาคารดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่ส� ำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บน เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ttbbank.com) 166 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3