ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

นโยบายต่อพนักงาน ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการท� ำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท� ำงานที่ดี มีการก� ำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท� ำงาน แนวปฏิบัติต่อพนักงาน ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท� ำงานที่ดี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ� ำปี จัดตั้งกองทุนส� ำรอง เลี้ยงชีพ การท� ำประกันชีวิตกลุ่ม การท� ำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ตามหลัก สิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวอย่างสม� ำเสมอทั้งนี้ รายละเอียด นโยบายสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทาง เดียวกับวัฒนธรรมองค์กร I CARE นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส� ำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้ มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร ซึ่งก� ำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านระบบสื่อดิจิทัล (e-learning) นโยบายต่อลูกค้า ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า แนวปฏิบัติต่อลูกค้า ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี นโยบายต่อคู่ค้า ธนาคารมีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเข้าไปในทะเบียน ผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรือเช่าซื้อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ธนาคารก� ำหนดให้มีนโยบายการจัดซื้อ (Procurement Policy) ซึ่งก� ำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่ต้องค� ำนึง ถึงผลกระทบขององค์กรต่อประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยธนาคารท� ำการ ประเมินคู่ค้าที่ปฏิบัติตามหลักการที่ธนาคารก� ำหนดก่อนอนุมัติให้เป็นคู่ค้าใน vendor list 168 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3