ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ธนาคารก� ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้ 1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย 2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการ จัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็นผู้พิจารณาการจัดหาครั้งนั้น 3. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขาย ปัจจุบันหรือผู้ขายที่ก� ำลังเสนองานต่อธนาคาร 4. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหามีการ self-declaration เพื่อความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงการเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้า ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยที่ส� ำคัญ ประกอบด้วย ประเภทของสินค้าและบริการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานะทางการเงินประวัติการด� ำเนินกิจการ ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของผู้บริหาร และ ความปลอดภัยในข้อมูลและสินค้า 1. กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมคัดเลือกต้องผ่านการคัดกรองโดยท� ำ Due Diligence และ KYC เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับ คัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน ทางธนาคารมีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ 6 เดือน 2. ธนาคารตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่ค้าด้วยกันเองและกับพนักงานธนาคาร 3. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาเพื่อคัดเลือกคู่ค้าส� ำหรับรายการจัดหาที่มีมูลค่าสูงตามที่ธนาคารก� ำหนด และรับรอง ผลการประมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือกและการประมูลโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่ค้า และในการจัดท� ำสัญญา ธนาคารได้มีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดูแลและทบทวนเพื่อความเป็นธรรมของทั้งธนาคารและคู่ค้า นโยบายต่อเจ้าหนี้ ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องเงื่อนไข ค� ำประกัน การบริหารเงิน การไม่ผิดนัดช� ำระหนี้ และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ธนาคารจะต้องช� ำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก� ำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม ข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ธนาคารได้ก� ำหนดให้หน่วยงานบริหารเงินท� ำการรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความ ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบริหารสภาพคล่องที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมในการช� ำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตาม ระยะเวลาครบก� ำหนด นโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยด� ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม บนพื้นฐาน การค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ท� ำลาย ท� ำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือ จ� ำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน 169 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3