ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ธนาคารก� ำหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การก� ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ก� ำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านกระบวนการ Risk Control Self-Assessment: RCSA แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ธนาคารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจเนื้อความของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทาง Infahnet ทุกปี นอกจากนี้ธนาคารยังก� ำหนดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชันผ่าน e-learning ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดเป็นหลักสูตรบังคับที่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนทุกปี นอกจากนี้ธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งในปีนี้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านทาง Facebook Live: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในรูปแบบ ออนไลน์ในวันพฤหัสดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบ ZOOM การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ ของธนาคารที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและ สถานะทางการเงินที่แท้จริงของธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดเผยสารสนเทศที่ส� ำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ และข้อก� ำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส� ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส� ำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ก� ำหนด โดยงบการเงินของ ธนาคารไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส� ำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดท� ำค� ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ ด� ำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส� ำหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของธนาคารเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการด� ำเนินงาน ของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงข้อมูล การถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี (One report) ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ธนาคารให้ความส� ำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยค� ำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ที่เปิดเผยให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนักลงทุนและ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม� ำเสมอ ในปี 2564 ธนาคารน� ำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างสม� ำเสมอ โดยได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น การประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยกิจกรรมในปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 173 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3