ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

รายชื่อกรรมการ ต� ำแหน่ง วันที่เริ่ม ด� ำรงต� ำแหน่ง ประสบการณ์และ ความช� ำนาญ นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส • • • กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 28 ธ.ค. 2550 แผนกลยุทธ์การบริหาร โครงการขนาดใหญ่ บรรษัทภิบาล นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ • • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ก.พ. 2559 ธุรกิจธนาคาร การตรวจสอบงบการเงิน นายธีรนันท์ ศรีหงส์ • • • • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก� ำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการในคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 17 ธ.ค. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารบุคลากร นายปริญญา หอมเอนก • • • • กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการก� ำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ธ.ค. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน นายปิติ ตัณฑเกษม • • • • • • กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการก� ำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ม.ค. 2561 แผนกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยง ธุรกิจธนาคารและ การให้สินเชื่อ ข้อมูลกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ กรรมการผู้มีอ� ำนาจลงนามแทนธนาคาร นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราส� ำคัญของธนาคาร หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร 1. เข้าใจและด� ำเนินการในการก� ำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร 2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฎหมาย ของประเทศไทยและมาตรฐานการก� ำกับดูแล 3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงก� ำหนดและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก หรือองค์กรอื่น ๆ 4. อุทิศเวลาและก� ำลังให้เพียงพอส� ำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ� ำวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 182 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3