ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

5. ธนาคารจะก� ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 6. ธนาคารจะป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสีย 7. ธนาคารจะก� ำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ การบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล 8. ธนาคารจะมีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและ ทันตามก� ำหนดเวลา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ� ำนาจการบริหารจัดการและการด� ำเนินงานของธนาคารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการด� ำเนินการตามกลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็น ผู้มีบทบาทส� ำคัญในการก� ำหนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการท� ำงานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ก� ำหนด และดูแลให้มีระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติ ตามนโยบายนั้น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด� ำเนินธุรกิจของ ธนาคาร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน� ำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ฯ เป็นประจ� ำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืนในระยะยาว ธนาคารได้ก� ำหนดขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อบังคับของธนาคารให้มีอ� ำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแล การด� ำเนินงานเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด� ำเนินการ (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส� ำคัญให้แก่บุคคลอื่น (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท (3) การท� ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส� ำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก� ำไรขาดทุนกัน (4) การเพิ่มทุนจากจ� ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น (5) การลดทุนจากจ� ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต� ำลง หรือลดจ� ำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการลดทุนลงไปให้ถึงต� ำกว่าจ� ำนวนที่กฎหมายก� ำหนด (6) การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (7) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน (8) การเลิกบริษัท และ (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ส� ำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ (Master Committee Charter) ซึ่งสรุปรายละเอียด ส� ำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการ ได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 5 นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ฉบับเต็ม และกฎบัตรคณะกรรมการที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/about-us/scope-and- responsibility) 185 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3