ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ชื่อ-นามสกุล ต� ำแหน่ง หมายเหตุ 1. นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (Mr. Philippe G.J.E.O. Damas) ประธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ กรรมการอิสระ 5. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล (Mr. Willem Frederik Nagel) กรรมการ กรรมการอิสระ ชื่อ-นามสกุล ต� ำแหน่ง หมายเหตุ 1. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล (Mr. Willem Frederik Nagel) ประธาน กรรมการอิสระ 2. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ กรรมการอิสระ 3. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ กรรมการอิสระ 4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5. นายมิฮาว ยาน ซูเรค (Mr. Michal Jan Szczurek) กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6. นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 7. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (Mr. Johannes Franciscus Grisel) กรรมการ ผู้บริหารธนาคาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง) (3) คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 5 คน วาระการด� ำรงต� ำแหน่งให้เป็นไปตามการเลือกตั้งกรรมการประจ� ำปี โดยคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ� ำเป็น โดยค� ำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ท� ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4) คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยงก� ำหนด การประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ� ำเป็น โดยค� ำสั่งของประธานคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง นางสาวชวณัฐ กิจประชา ท� ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง 189 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3