ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ผลตอบแทนของบุคลากร ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นก� ำลังส� ำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลส� ำเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงให้ความส� ำคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและก� ำลังใจที่ดีในการท� ำงาน ให้ได้รับผลตอบแทน ตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และอยู่ใน ระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความ เหมาะสมเทียบเคียงได้กับการจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้เกิดความเป็นธรรมภายในธนาคาร และธนาคาร ได้ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครื่องมือในการท� ำงานตาม บทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือระดับพนักงาน รวมถึงน� ำเอาความเสี่ยงในการด� ำเนินธุรกิจมาเป็นหน่วยชี้วัดในการด� ำเนินหน้าที่ และมีผลในการพิจารณาค่าตอบแทน อีกทั้งการวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการด� ำเนินงานของธนาคาร โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ� ำปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจ� ำปีตามผลงาน ในปี 2564 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการท� ำงาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,584 ล้านบาท ในปี 2562 ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้บุคลากรด� ำเนินการรวมกิจการ ให้ส� ำเร็จลุล่วง โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในโครงการนี้จะมีระยะเวลา 3 ปี คือ 2563 – 2565 และในปี 2564 ธนาคารได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ� ำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมท� ำงานกับธนาคาร ในระยะยาว โดยเสนอขายหุ้นภายใต้โครงการ โดยมีระยะเวลา 3 ปี คือ 2564 -2566 เงินช่วยเหลือประเภทอื่น ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจญ์ รวมทั้งมอบ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็นต้น กองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ควบคุมก� ำกับดูแลการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกกองทุน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสะสม เงินออมตามอัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึ่งและธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และ มีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตรา ร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้า กองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายในการยังชีพด้วยความมั่นคงหลังเกษียณอายุการท� ำงานของพนักงาน 194 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3