ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลส� ำหรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาล โดยผ่านบริษัทประกันที่มีมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพให้บริการและค� ำแนะน� ำแก่พนักงานให้ได้รับความสะดวก และมีความคล่องตัวในการใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจ� ำปีให้กับพนักงานทุกระดับซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยแบ่งโปรแกรมการตรวจ สุขภาพประจ� ำปีให้เหมาะกับพนักงานตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน และ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการท� ำงานบางต� ำแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั้งจัดให้มี ห้องพยาบาลที่ส� ำนักงานใหญ่และส� ำนักงานอื่นของธนาคารที่มีพนักงานปฏิบัติอยู่จ� ำนวนมาก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้ค� ำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับพนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับ การเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส� ำหรับพนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน การท� ำประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของ พนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการท� ำงานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท� ำงาน รวมถึงการจัดท� ำประกันชีวิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงาน โดย ยึดหลักการให้บริการ กระบวนการท� ำงานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งส่งเสริมให้ พนักงานยึดมั่นด้านวินัยทางการเงิน นอกจากนี้ ยังให้สวัสดิการสินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับพนักงานเหล่านั้น ห้องอาหาร เพื่ออ� ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ธนาคารจึงได้จัดห้องอาหารส� ำหรับพนักงาน ณ อาคารส� ำนักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ห้องออกก� ำลังกาย เพื่อสนับสนุนและให้ความสะดวกกับพนักงาน รวมถึงช่วยให้พนักงานเกิดความใส่ใจกับสุขภาพ และ ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีสมาธิในการท� ำงาน และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในที่ท� ำงานได้ ธนาคารจึงได้จัดห้อง ออกก� ำลังกายส� ำหรับพนักงาน ณ อาคารส� ำนักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การดูแลพนักงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 การท� ำประกันสุขภาพ โควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ ธนาคารได้เล็งเห็นประโยชน์ในความคุ้มครองเพิ่มเติม จึงได้ด� ำเนินการ จัดซื้อประกันสุขภาพ โควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดเป็นกรณีพิเศษในปีที่ผ่านมา โดยนอกจากให้แก่พนักงานแล้ว ยังขยายไปยังครอบครัวของพนักงานอีกด้วย การจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงาน โดยสามารถครอบคลุมพนักงานที่ต้องการรับวัคซีนทุกคน ทั้งเข็ม 1-3 และจัดสรรเพิ่มเติม บางส่วนให้แก่ครอบครัวของพนักงาน เพื่อลดความกังวล เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดชุดตรวจ SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit ให้แก่พนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจัดให้ครอบคลุมการตรวจทุก 14 วัน หรือระยะเวลาที่น้อยกว่านี้ตามความเหมาะสม 195 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3