ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

1. โครงสร้างการด� ำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด� ำเนินงาน ประวัติความเป็นมา ธนาคารทหารไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด� ำรงต� ำแหน่งประธานกรรมการ และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ� ำนวน 10 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจ� ำการ ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ตราตั้งให้ธนาคารทหารไทย จ� ำกัด และได้มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจ� ำนวน 10 ล้านบาท เป็นจ� ำนวน 100 ล้านบาท และ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ� ำกัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ในเดือนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ซึ่งการรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยู่ในเครือ ท� ำให้สามารถด� ำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความส� ำเร็จในการเพิ่มทุนจ� ำนวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็นจี ซึ่งเป็น สถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็นพันธมิตรรายใหม่ ท� ำให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2562 ทีเอ็มบีได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาตและการควบรวมกิจการแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2564 ปัจจุบัน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เป็นธนาคารอันดับที่ 6 ในด้านสินทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม) ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1,759 พันล้านบาท เงินรับฝาก 1,339 พันล้านบาท และสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ 1,372 พันล้านบาท กลยุทธ์ของธนาคารใน 5 ปีข้างหน้า จุดมุ่งหมาย : ทีทีบี ท� ำให้ชีวิตทางการเงินของผู้คนดีขึ้น ทีทีบีได้ก� ำหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีทีบีให้ความส� ำคัญในการน� ำลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการท� ำธุรกิจ ธนาคารจึงรวบรวมความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อน� ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และน� ำความเข้าใจดังกล่าวมาใช้ในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังด� ำเนินการวัดความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับอย่างต่อเนื่อง เพื่อน� ำผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 2. สร้างความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงิน ทีทีบีได้ใช้กลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็นตัวน� ำ (Deposit-led strategy) เพื่อสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันเพื่อส่งมอบ ผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะท� ำให้ธนาคาร มีความใกล้ชิดและเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งท� ำให้ทีทีบีสามารถเป็นธนาคารหลักของลูกค้าได้ 50 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3