ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

3. รักษาความเป็นผู้น� ำด้านสินเชื่อรถยนต์และการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อครบวงจร ภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่อยอดความส� ำเร็จของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และน� ำจุดแข็ง ของธุรกิจทั้งด้านพนักงาน เครือข่ายตัวแทนจ� ำหน่ายรถยนต์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์มาเพิ่มขีดความสามารถ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ยังช่วยให้ธนาคารสามารถมีความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวได้ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้น� ำในด้านสินเชื่อรถยนต์ 4. สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน ทีทีบีให้ความส� ำคัญกับการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะส่งผลให้ ธนาคารสามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์การลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ทีทีบีได้ใช้โมเดลธุรกิจแบบผู้แทนจ� ำหน่ายและ Open architecture โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกพันธมิตร ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อน� ำเสนอแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ธนาคารสามารถ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจได้และยังสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ หลากหลายของลูกค้า 5. ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ทีทีบีมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายก� ำไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้าหมายที่จะบรรลุอัตรา ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นน� ำภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวธนาคาร ได้มุ่งเน้นการเติบโตธุรกิจโดยพิจารณาจากโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 6. สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ปัจจุบัน การท� ำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ขณะเดียวกันการระบาดของโควิด-19 ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้บริโภค และเพิ่มความตระหนักถึงความส� ำคัญในการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ธนาคารตั้งเป้าที่ จะปรับบริการทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลภายใต้หลักคิดของ “Digital-first” พร้อมด้วย Humanized touch เพื่อสร้าง ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “Humanized digital platform” โดยเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อด� ำเนินการภายใต้รูปแบบการด� ำเนินงานภายใต้หลักคิดของ “Digital-first” เริ่มตั้งแต่ 1) การลดต้นทุนและภาระในการด� ำเนินงานโดยให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล 2) การสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการปรับเปลี่ยนบริการต่าง ๆ ให้เป็นส่วนตัวส� ำหรับลูกค้าแต่ละราย 3) การสร้างรายได้แบบเดิมที่เติบโตอย่างยั่งยืน และ 4) การสร้างรายได้จากธุรกิจและระบบนิเวศใหม่ กลยุทธ์ด้านดิจิทัลของธนาคารมุ่งสู่การให้บริการที่มากกว่าบริการด้านการธนาคารทั่วไปและการให้บริการครบทั้ง Ecosystem ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าตลอดทุกช่วงชีวิตและทุกเหตุการณ์ ส� ำคัญ โดยการพัฒนา Ecosystem จะเริ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารมีความแข็งแกร่งและความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดย Ecosystem play จะท� ำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ส� ำหรับลูกค้าของธนาคาร ตัวอย่างเช่น การลดความยุ่งยากต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ เป็นต้น 51 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3