ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ระยะ จุดเด่นหลัก ผลลัพธ์ 3. สร้างความแตกต่าง และเพิ่มส่วนแบ่ง การใช้จ่ายเงินของ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2555 – 2557 • • • • การเป็นเลิศทางด้าน Transactional banking และประสบการณ์ที่เป็น เอกลักษณ์ของธนาคาร (Branded Customer Experience) ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการ บริการธุรกรรมทางการเงิน โดยน� ำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างแท้จริง การมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น (โดยมี สัดส่วนสินเชื่อ SME มากขึ้น) การเปิดตัวรูปแบบช่องทางบริการที่ เชื่อมต่อถึงกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ช่องทางดิจิทัล • • • • น� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ของลูกค้า ด� ำเนินการ Cross-Selling ตามความเข้าใจ ลูกค้าอย่างลึกซึ้งในระดับอุตสาหกรรมและ ระดับกลุ่มลูกค้า ด� ำเนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มี ผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด น� ำเสนอช่องทางการให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศที่สุด 4. สร้างความเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ 2558 – 2561 • • • • มุ่งเน้นในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริงและมอบสิทธิประโยชน์เพิ่ม เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่ต้องการ พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และ ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้พนักงาน สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อให้ธนาคาร สามารถน� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เหมาะกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ • • • • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับดิจิทัล แพลตฟอร์มและระบบช� ำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ลดระดับชั้นของโครงสร้างองค์กรจาก 6 ขั้นมาเป็น 5 ขั้นเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในองค์กร วางแผนและแนวทางการจัดการข้อมูล ลูกค้า ทั้งในด้านความครบถ้วน คุณภาพ ข้อมูล และการน� ำข้อมูลมาใช้ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) จากการขายหุ้น ร้อยละ 65 ใน บลจ. ทีเอ็มบี 5. ก้าวกระโดดด้วย การเติบโตแบบ Inorganic และการให้ ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 2561- 2564 • • • น� ำรูปแบบการท� ำงานแบบใหม่เข้ามาใช้ และปรับกระบวนการหลัก ให้สามารถ สร้างประสบการณ์ที่ง่ายและใช้งานได้จริง ให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตเพื่อ เพิ่มขนาดธุรกิจและความสามารถ ในการแข่งขัน จัดเตรียมแผนและด� ำเนินการรวมกิจการ รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ที่ได้จากการ • • • การท� ำงานแบบ “อไจล์” เพื่อลดขั้นตอน การท� ำงานและสร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน จากช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีขึ้น จากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต การมีผลิตภัณฑ์ที่ครบมากขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ การลงทุนและสินเชื่อ 53 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3