ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

การให้สินเชื่อ การโอนและช� ำระเงิน และการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาของโลกเสมือน (Metaverse) ก็เป็น อีกโอกาสแก่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อย 5. Financial technology and cryptocurrencies การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลท� ำให้ธนาคารพาณิชย์จ� ำเป็นต้อง ปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ โดยผ่าน การสนับสนุนผ่าน Venture Capital และควบรวมกิจการ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่าง รวดเร็ว ในการน� ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้า ในรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการได้หลากหลายทั้งการโอนเงิน การช� ำระเงิน การลงทุน และ การประกันภัย ธนาคารพาณิชย์มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Blockchain และ Defi เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ดังนั้น การผนึกก� ำลังระหว่างธุรกิจธนาคารกับ Fintech จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยดึงจุดแข็งทั้งฐานลูกค้าที่ใหญ่ของธนาคารกับเทคโนโลยีทันสมัยของ Fintech มาช่วย ตอบโจทย์ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้ในวงกว้างและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 6. การเชื่อมโยงและการขยายตัวระดับภูมิภาค ธนาคารไทยได้มีการวางแผนลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ผ่านช่องทางการไปด� ำเนินธุรกิจธนาคารและธุรกิจการเงินดิจิทัล การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ภายในอาเซียน ผ่านการจัดตั้ง QABs (Qualified ASEAN Banks) ตามแนวทางส่งเสริมด้านการเปิดเสรีการค้าบริการ ของภาคการเงิน จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าไปท� ำธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาค และอ� ำนวยความ สะดวกในการเข้าไปท� ำธุรกรรมการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจไทยได้มากขึ้น 66 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3