ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

2) กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทีทีบียังคงมุ่งมั่นที่จะน� ำเสนอนวัตกรรมโซลูชัน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้ลูกค้าบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและแนะน� ำมากที่สุด ในประเทศไทย และพร้อมอยู่เคียงข้างให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภาพรวมในปี 2564 ในปี 2564 ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตได้รวมกิจการกันส� ำเร็จ และกลายเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย มีฐานลูกค้ารวมทั้งหมดกว่า 10 ล้านคน ท� ำให้ได้รับ โอกาสที่ดีจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าชั้นดีและสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดทั้งปี แต่ทีทีบียังคงสามารถบรรลุเป้าหมายและ เอาชนะความท้าทายและความยากล� ำบากต่าง ๆ มาได้ ทีทีบีได้น� ำเสนอ “Business One” ซึ่งเป็นทั้งแพลตฟอร์มและ โซลูชันนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่ “การรับและจ่ายแบบดิจิทัล” ท� ำให้ยอดการใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัลของทีทีบีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจ� ำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 160 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยการใช้งานที่ง่าย ระบบความปลอดภัยชั้นสูง และระบบที่ช่วยท� ำกระบวนการทางธุรกิจ แบบอัตโนมัติ ท� ำให้ Business One ได้รับรางวัล “Best Digital Transformation Implementation” จาก The Asian Banker Thailand Awards 2021 ยิ่งไปกว่านั้น ปี 2564 ยังเป็นปีที่โดดเด่นของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ซึ่งเติบโต บรรลุเป้าหมายอย่างยอดเยี่ยมทั้งจากการขยายตลาดและ Synergy ที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ และคาดว่า จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ในปี 2564 ทีทีบียังคงให้ความส� ำคัญอย่างต่อเนื่องส� ำหรับกับ การบริหารจัดการพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้รักษาการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงของ พอร์ตสินเชื่อ โดยจะเน้นไปที่ขยายฐานลูกค้าและเน้นด้านคุณภาพของสินเชื่อผ่านการคัดกรองล่วงหน้าและการตรวจสอบ ที่เข้มข้น นอกจากนี้ ทีทีบียังคงท� ำงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 สามารถด� ำเนินธุรกิจต่อไปได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แผนงานส� ำหรับปี 2565 1. การบริหารจัดการพอร์ตโดยเน้นคุณภาพของสินเชื่อและความสามารถในการท� ำก� ำไร (Profitable and Qualified Portfolio) ทีทีบียังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในการท� ำก� ำไรผ่านการปรับโครงสร้างโมเดลการขายและ การบริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าต้นทุนในการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่ในระดับที่สามารถท� ำก� ำไรได้ ควบคู่ไปกับการโปรโมท ช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการท� ำธุรกรรมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทีทีบียังตั้งเป้าที่จะเติบโตธุรกิจในกลุ่มลูกค้า 67 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3