ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป็นธนาคารหลักของลูกค้ารายย่อยที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดี (Financial Well-being) โดยเป็นธนาคาร ที่ให้ค� ำปรึกษาที่ลูกค้าไว้ใจ (Trusted-Advisor) ที่น� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นโซลูชันทางการเงิน เฉพาะบุคคล โดยค� ำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีของลูกค้าในระยะยาว ภาพรวมในปี 2564 ในปี 2564 ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตได้ควบรวมเป็นทีเอ็มบีธนชาตส� ำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Advisor) สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ผ่านการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เป็นโซลูชันทางการเงินเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต โดยธนาคารได้ท� ำการพัฒนา ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีให้มีความพร้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถท� ำธุรกรรม กับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องหลังการควบรวมกิจการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและธนาคารสามารถ เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต มีความมุ่งมั่นพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อให้สินค้าและบริการของธนาคารตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ตรงจุด โดยในปี 2564 ธนาคารได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของลูกค้า (Financial Well-being) ภายใต้ 4 เสาหลัก ได้แก่ ฉลาดออมฉลาดใช้ การใช้จ่ายอย่างระมัดระวังประกอบด้วยการบริหาร เงินตามรูปแบบการใช้ชีวิตและให้การใช้จ่ายส่งเสริมเป้าหมายและความต้องการของชีวิต ซึ่งการมีวินัยการออมจะช่วย สร้างพื้นฐานทางการเงินและความมั่นคงที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต ธนาคารน� ำเสนอ ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกบริหารค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีต่าง ๆ อาทิ ttb all free บัญชีออมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การท� ำธุรกรรม ในชีวิตประจ� ำวันที่ดีที่สุด ลูกค้าสามารถท� ำธุรกรรม กด โอน จ่าย ได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังได้รับความคุ้มครองฟรี คือ ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่า โดยสามารถเบิกค่ารักษาได้สูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จ� ำกัดครั้งเมื่อคงเงินในบัญชี ไม่ต� ำกว่า 5,000 บาทในเดือนนั้นและฟรีประกันการเดินทาง และหากมีการใช้บัตรในต่างประเทศลูกค้าจะได้รับอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในราคาพิเศษ โดยธนาคารยังมีบริการบัตรเดบิตออลล์ฟรี ดิจิทัล ท� ำให้ลูกค้าไม่ต้อง พกพาบัตรหรือกังวลกับการสูญหายของบัตรอีกต่อไป ลูกค้าสามารถท� ำรายการ ถอนเงิน จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ซื้อของออนไลน์ได้ อีกทั้งสามารถซื้อของเว็บนอกได้เรทถูก ไม่มีชาร์จ FX Rate ร้อยละ 2.5 โดยลูกค้าสามารถขอออกบัตร ผ่านแอป touch ได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกจากนี้ ธนาคารให้บริการบัตรเครดิตที่เพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ� ำวันและใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว ลูกค้า สามารถเลือกประเภทบัตรเครดิตได้ตามความต้องการ ซึ่งมีทั้งแบบให้เงินคืน ร้อยละ 1 จากยอดใช้จ่ายหรือสะสมคะแนน ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยทุก ๆ การใช้จ่าย 10 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน ในปี 2564 ธนาคารได้เปิดตัวบัตรเครดิต ttb reserve นับเป็นบัตรเครดิตใบแรกของธนาคารที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส� ำหรับกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจหรือลูกค้าที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อส่งมอบประสบการณ์และ สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าและแตกต่างจากบัตรเครดิตทั่วไป โดยมีลักษณะเด่น3 เรื่อง ได้แก่ การสะสมคะแนนได้อย่างรวดเร็ว การน� ำคะแนนสะสมมาแลกเป็นสิทธิประโยชน์ที่ถูกใจและคุ้มค่า และที่ส� ำคัญคือมีการเชื่อมโยงการได้รับคะแนนและ การใช้คะแนนเข้ากับการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและเพิ่มพูน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถต่อยอด ความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 69 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3