ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

สารจากประธานกรรมการ ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงเผชิญกับความยืดเยื้อของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นความท้าทาย อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีผลต่อ ระบบเศรษฐกิจ จึงให้ความส� ำคัญต่อการช่วยเหลือทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ส� ำคัญของธนาคาร ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งภารกิจหลักของธนาคารคือการรวมกิจการของ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามแผนการที่วางไว้ จากการรวมกิจการดังกล่าว ท� ำให้ ทีเอ็มบีธนชาต กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ ฐานลูกค้า และธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับ ระบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ ทีเอ็มบีธนชาต เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มีความส� ำคัญต่อระบบ ในประเทศ (Domestic Systemically Important Bank หรือ D-SIBs) ซึ่งมีความส� ำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของ ประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ธนาคารมีการประกาศเรื่องการรวมกิจการ ในปี 2562 จาก 3 สถาบันชั้นน� ำ ทั้ง Moody’s Investor Service, S&P Global Ratings และล่าสุดในปี 2564 นี้จาก Fitch Ratings ซึ่งได้ประกาศ ปรับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ทีเอ็มบีธนชาต เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จาก BBB- เป็น BBB สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและ ความแข็งแกร่งของธนาคารหลังการรวมกิจการ ภายใต้แนวคิด Make REAL Change หรือ เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างแท้จริง ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงยึดมั่นและให้ความส� ำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการด� ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (GoodCorporateGovernance) และกรอบความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็น ไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นสิ่งส� ำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับธนาคารโดยรวม ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหลากหลายสถาบันชั้นน� ำ เช่น • ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ด้านการก� ำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 • ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ� ำปี 2564 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน FTSE4Good Index เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน • ครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” จากการประเมินโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 • รางวัลThailandCorporateExcellenceAwards2021 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสังคม ธนาคารยังคงให้ความส� ำคัญในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีการปรับกลยุทธ์ในการด� ำเนินงานด้วย การจุดประกายเยาวชนและชุมชนผ่านการท� ำงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อาทิ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ได้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน Art & Life skills เป็นแบบออนไลน์ การท� ำงานของอาสาสมัครทีทีบีร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรม เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบการให้ค� ำปรึกษาออนไลน์ เป็นต้น สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากในปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งจากการรวมกิจการส� ำเร็จเป็นหนึ่งเดียวของ ทีเอ็มบีธนชาต ผนวกกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะ Make REAL Change จะเป็นแรงผลักดันส� ำคัญในการ ยกระดับการบริการรวมถึงการส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อไปสู่เป้าหมาย ที่จะช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ แบบ 56-1 One Report 2564 7

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3