ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

รอบรู้เรื่องกู้ยืม การกู้ยืมเมื่อจ� ำเป็นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในปัจจุบันและภาระหนี้ สิ้นในอนาคต เพื่อช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถ หรือต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการเสริม สภาพคล่อง ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือและให้ค� ำแนะน� ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ลูกค้าด้วยบริการสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยธนาคารมีบริการสินเชื่อบ้านแลกเงินและสินเชื่อ รถแลกเงิน ที่สามารถช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ต้องการลดภาระดอกเบี้ยสูงจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันจาก สถาบันการเงินอื่น นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังมีลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ธนาคารได้ให้ ความส� ำคัญและมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยธนาคารมีทีมให้ค� ำปรึกษาในเชิงรุก (Debt Advisor) ที่ช่วยแนะน� ำการบริหารจัดการสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการพักช� ำระหนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหา ด้านสินเชื่อได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรายและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า วางแผนลงทุนเพื่ออนาคต การลงทุนผ่านการแบ่งประเภทสินทรัพย์อย่างเหมาะสมด้วยการใช้โปรไฟล์ความเสี่ยงเป็น ก้าวส� ำคัญในการบริหารเงินออมเพื่อเตรียมพร้อมส� ำหรับอนาคตและเสถียรภาพตลอดชีวิต ttb up and up บัญชีฝากประจ� ำ ที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจ� ำแบบเดิม ๆ ตอบโจทย์เรื่องการรับผลตอบแทนเร็ว ยิ่งฝากนานยิ่งได้ผลตอบแทนสูง ก� ำหนดระยะเวลาถอนได้ด้วยตัวเอง ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเพิ่มขึ้นทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตอบสนองลูกค้า ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนและความเสี่ยงต� ำ นอกจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เน้นการให้ ค� ำปรึกษา ให้ลูกค้ามีพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมตามความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยมุ่งหวังสร้างความมั่งคั่ง ในระยะยาวให้กับลูกค้า ในปี 2564 ธนาคารได้ออก กองทุน ttb smartport 5 กองทุน ที่ช่วยจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสม ตามความเสี่ยงทั้ง 5 ระดับ เป็นกองทุนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนระดับโลกร่วมกันระหว่าง Amundi ผู้เชี่ยวชาญ อันดับ 1 ของยุโรป และ Thanachart Fund Eastspring ผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งจะมีการปรับพอร์ตโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีสภาวะเหตุการณ์ส� ำคัญ พร้อมอัปเดตสถานการณ์ผ่านการแจ้งเตือน โดยลูกค้าสามารถติดตาม ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนและเปิดพอร์ตได้อย่างง่ายดายผ่านแอป ttb touch หากมีบัญชีเงินฝาก ทีทีบี ออลล์ฟรี ธนาคารส่งเสริมอุปนิสัย การออมระยะยาวโดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการลงทุนใน ttb smartport ได้ง่ายด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาทและ สามารถลงทุนแบบ DCA ได้ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้ออก ttb smartport-SSF เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ที่ต้องการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย การมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต การมีความคุ้มครองที่เหมาะสมจะช่วยรักษา เสถียรภาพทางการเงินและช่วยบรรเทาความสูญเสียให้กับลูกค้าและครอบครัว ธนาคารมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครอง ที่เหมาะสมและได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการคุ้มครอง ทั้งประกันชีวิตและประกันภัย เพื่อส่งต่อ ความมั่งคั่งให้กับรุ่นต่อไป และผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า รวมถึงความคุ้มครองสุขภาพ และทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถยนต์ เพราะการสร้างสุขภาพทางการเงินของลูกค้าไม่ได้จ� ำกัดอยู่เฉพาะด้านความมั่งคั่ง เพียงอย่างเดียว ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันส� ำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดต่อตนเอง และบุคคลที่รัก 70 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3