ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

แผนงานส� ำหรับปี 2565 • ด� ำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนให้กับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ต่อยอดขยาย ฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าด้วยการน� ำเสนอคุณค่า และประสบการณ์ที่เหนือกว่า ธนาคารอื่นและตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านธนาคารอย่างสมบูรณ์แบบผ่านกลยุทธ์ “เพื่อให้ลูกค้า มีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” (Financial Well-being) และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Trusted Advisor) ที่น� ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่า ถูกที่ถูกเวลา และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างตรงจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคาร ยังคงขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่มีจุดแข็งอย่างชัดเจน เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ ส่วนบุคคลและบัตรเครดิต • ธนาคารยังคงเดินหน้าในการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการเงินการลงทุน การวิเคราะห์ บริหารจัดการพอร์ต และความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ให้พนักงานสามารถแนะน� ำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ และได้รับความไว้วางใจสมกับ การเป็น Trusted Advisor • พัฒนาปรับปรุงโซลูชันทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) และครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในเรื่องฉลาดออมฉลาดใช้ การรอบรู้เรื่องกู้ยืม วางแผน ลงทุนเพื่ออนาคต และการมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต ผ่านโซลูชันซึ่งได้แก่ ธุรกรรมในชีวิตประจ� ำวัน ทั้งบัญชี ttb all free และบัตรเครดิต ที่เพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจ� ำวัน และมีการเชื่อมโยงต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของธนาคาร สินเชื่อ ที่ตอบสนองความต้องการ พร้อมกับ การให้ค� ำแนะน� ำที่ส่งเสริมการมีสุขภาพการเงินที่ดีของลูกค้า ผลิตภัณฑ์การลงทุน กองทุนใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมและ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ประกันชีวิตและประกันภัย ที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่มในแต่ละช่วงวัยและตอบโจทย์ ความต้องการและความจ� ำเป็น ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันสินทรัพย์อื่น ๆ • ธนาคารยังได้พัฒนาช่องทางการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี เพื่อให้การสมัครผลิตภัณฑ์ การใช้บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไร้รอยต่อ อีกทั้งเพิ่มกระบวนการเพิ่มความปลอดภัยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ttb touch โมบาย แอปพลิเคชันของทีทีบียังเป็นช่องทางดิจิทัลหลักที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการท� ำธุรกรรมทางการเงิน ของลูกค้าได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว นอกจากนี้ ยังพัฒนาด้านการขายและบริการ โดยเพิ่มช่องทางการขายในเชิงรุก ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและตรงจุด ถูกที่ถูกเวลามากยิ่งขึ้น ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินธนบดีธนกิจ ผู้ให้ค� ำแนะน� ำสินเชื่อบ้านและรถยนต์ และทีมน� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อให้ค� ำปรึกษาและแนะน� ำที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 71 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3