ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ในปี 2564 ธนาคารได้มีการท� ำการตลาดประชาสัมพันธ์ระบบ Digital platform ตัวใหม่ที่ชื่อ ttb business one ระบบ Internet Banking Platform ใหม่ที่มาทดแทนระบบ ttb Business CLICK เดิม โดยที่การมีระบบใหม่จะช่วยน� ำเอา เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีของลูกค้าในด้านความง่าย ความรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อ กับระบบอื่น ๆ ที่ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นด้วย ช่องทางสาขา ช่องทางบริการทางสาขา เป็นช่องทางที่มุ่งเน้นพัฒนาการแนะน� ำและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้า โดยมีมาตรฐาน ในการวัดระดับคุณภาพบริการเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากผลการส� ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจลูกค้า (Net Promoter Score-NPS) สิ้นปี 2564 ช่องทางสาขาได้คะแนนร้อยละ 64 และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้มีคุณภาพ ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการทางสาขายังคงใช้ระบบ CRM เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ ข้อมูลลูกค้า และเพื่อการเชื่อมโยงช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารเข้าด้วยกัน ปัจจุบันสาขามีระบบงานธนาคาร F2F Onboarding ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet ที่ใช้การยืนยันตัวตนโดยการท� ำ Facial Recognition ซึ่ง ณ ปัจจุบันสาขาใช้เครื่องมือนี้ในการ Update ข้อมูล KYC การเปิดบัญชีเงินฝาก การสมัคร Mobile Banking โดยที่เจ้าหน้าที่สาขาสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการให้บริการลูกค้าทั้งในสาขา ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาธนาคาร ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นของเครื่องมือ F2F Onboarding อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการลูกค้าได้สะดวกปลอดภัยขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการให้บริการของธนาคาร ได้มีการขยายการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร โดยจะ มีตัวแทนรับช� ำระเงิน ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด, เซเว่น อีเลฟเว่น, โลตัส และบิ๊กซี ส่วนตัวแทน บริการฝากเงิน 1 ตัวแทน คือ เซเว่น อีเลฟเว่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์: เครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องฝากถอนเงินสด เพื่อความสะดวกปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ธนาคาร ได้มีการด� ำเนินการพัฒนาเพื่อสอดรับความต้องการดังกล่าวดังต่อไปนี้ • การยกระดับความปลอดภัย โดยด� ำเนินการอัพเกรดให้เครื่องรองรับระบบงาน Windows 10 หรือ จัดหา Extended Support Unit (ESU)/Dynamic Security & Compensation control เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโปรแกรม Malware • ด� ำเนินการเปลี่ยนระบบปรับเปลี่ยนระบบงานในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารธนชาต ให้เป็นระบบงานของธนาคาร ทหารไทย รวมถึงด� ำเนินการปรับเปลี่ยนป้ายของธนาคารธนชาต เป็นธนาคารทหารไทย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงาน และสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างทั่วถึง • ด� ำเนินการศึกษาเทคโนโลยีหรือรูปแบบการให้บริการใหม่บนเครื่อง ATM ได้แก่ ATM Cardless Withdrawal ร่วมกับ สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่มีความสนใจ และการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง Contact Center ช่องทางโทรศัพท์ส� ำหรับลูกค้ารายย่อย (Retail Contact Center) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบันและค� ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ธนาคารได้พัฒนา ช่องทาง Contact Center ให้ง่ายต่อการติดต่อและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมี การด� ำเนินการดังต่อไปนี้ 75 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3