ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

นโยบายหลัก 1. โครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุม (Governance Structure) เป็นการก� ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการด� ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ ในด้านการจัดท� ำแผนกลยุทธ์ และการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มฯ รวมถึงการจัดองค์กรภายใน ของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทในกลุ่มฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการ ผู้แทน ธนาคารได้มีการก� ำหนดแนวทางในการแต่งตั้งไว้โดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ๆ และ เงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดของธนาคารด้วย นโยบายสนับสนุน 1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน (Accounting Policy) เป็นการก� ำหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดท� ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท� ำงบการเงินรวมส� ำหรับบริษัทในกลุ่มฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก� ำหนด รวมถึงการน� ำข้อมูลทางการเงินและบัญชีดังกล่าวมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ผลการด� ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มฯ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตาม ผลการด� ำเนินงาน 2. นโยบายด้านการก� ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการท� ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) 2.1 นโยบายด้านการก� ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นการก� ำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มฯ ต้องด� ำเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการมี จรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ ของธนาคาร 2.2 นโยบายการท� ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล ภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็นการก� ำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มฯ ปฏิบัติตามนโยบายการท� ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในกลุ่มฯ 3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เป็นการก� ำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทในกลุ่มฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ของธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้-รับสินบนหรืออามิสสินจ้าง ทั้งจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 4. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เป็นการก� ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การด� ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ และส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทในกลุ่มฯ ประกอบด้วย 4.1 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) 4.2 การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) 82 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3