ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

3. ข้อตกลงระหว่างธนาคารทีเอ็มบีธนชาตกับพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างธนาคารทีเอ็มบีธนชาต กับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในด้านธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2563 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ� ำกัด (“พรูเด็นเชียล”) ได้มีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงกับทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยพรูเด็นเชียลได้ตกลงเข้าซื้อสิทธิการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ แต่เพียง รายเดียว โดยจะมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลาขั้นต้น 15 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ทีเอ็มบีธนชาต มีเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดส� ำหรับลูกค้าแต่ละคนตลอดทุกช่วงชีวิต โดยธนาคารอยากให้ คนไทยค้นพบประกันที่พอดีกับตัวเอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยรองรับความเสี่ยง และสามารถวางแผนชีวิตได้อย่าง มั่นใจผ่านแนวคิด “ประกันที่พอดีกับชีวิต” การเป็นพันธมิตรกับพรูเด็นเชียลถือเป็นการผสานเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสององค์กรเพื่อมอบสิ่งที่ดี ที่สุด และยังเป็นการตอกย� ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2564 ทางธนาคารได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางพรูเด็นเชียล ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านความคุ้มครองชีวิตที่มีความยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้ และประกันชีวิตเพื่อการวางแผนอนาคตและส่งต่อมรดก ยกตัวอย่าง เช่น ประกันชีวิต เดอะ เทรเชอร์ ที่สร้างเบี้ยรับประกัน ถึง 1,600 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 9 เดือน ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทยธนชาต กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในด้านธุรกิจกองทุนรวม ตั้งแต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้เริ่มนโยบาย Open Architecture ซึ่งเป็นการเปิดกว้างในการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่ครบถ้วน และหลากหลายจากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้ เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ธนาคารได้ประกาศ ความร่วมมือกับ Eastspring Investment ที่เป็นผู้น� ำบริษัทจัดการกองทุนระดับเอเชีย และตกลงที่จะขายหุ้น บลจ. ทหารไทยร้อยละ 65 เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับอีสท์สปริง การร่วมเป็นพันธมิตรดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ Open Architecture ของธนาคาร ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของ บลจ.ทหารไทยในการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ ยกระดับบริการให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันธนาคารได้เป็นผู้สนับสนุนการจ� ำหน่าย ท� ำให้ปัจจุบันภายใต้นโยบาย Open Architecture ของธนาคารมีพันธมิตร รวมทั้งสิ้น 12 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ� ำกัด 2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ� ำกัด 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ� ำกัด 4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (ประเทศไทย) จ� ำกัด และ 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ� ำกัด 6) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ� ำกัด 7) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ� ำกัด 8) บริษัทหลักทรัพย์ 95 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3