ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ก� ำไรจากการด� ำเนินงานก่อนหักส� ำรองฯ (PPOP) ธนาคารจึงมีก� ำไรจากการด� ำเนินงานก่อนหักส� ำรองฯ หรือ PPOP อยู่ที่ 34,300 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ธนาคารยังคงความรอบคอบและติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดด้วยโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) ที่มีความรอบคอบและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตผ่าน Management Overlay ในปี 2564 ECL อยู่ที่จ� ำนวน 21,514 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธนาคารตั้งส� ำรองล่วงหน้าไว้ ในระดับสูงในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงตั้งส� ำรองในระดับสูงภายใต้แบบจ� ำลอง ECL ที่พิจารณาถึงความเสี่ยงในอนาคต เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ พร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต รวมถึงผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือ ที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้ ก� ำไรจากการด� ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีก� ำไรจากการด� ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ� ำนวน 12,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน ภาษีเงินได้ในปี 2564 มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 2,327 ล้านบาท เพิ่มจากร้อยละ 4.7 YoY ก� ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร หลังตั้งส� ำรองฯ และหักภาษี ก� ำไรสุทธิของธนาคารมีจ� ำนวนทั้งสิ้น 10,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 5.1 หมายเหตุ: งบการเงินรวม หมายเหตุ: งบการเงินรวม ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 19,658 37,266 34,300 ตาราง 7: ก� ำไรจากการด� ำเนินงานก่อนหักส� ำรองฯ (PPOP) ตาราง 8: ก� ำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ก� ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 10,112 7,222 6.5% 5.1% 5.1% 10,474 ล้านบาท 133 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3