ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

กรรมการอิสระ ร้อยละ 36 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการ ถ่วงดุลที่เหมาะสม คณะกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ธนาคารก� ำหนดให้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ เข้มงวดกว่าข้อก� ำหนดขั้นต� ำของคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน ในเรื่องของการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยธนาคาร ก� ำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 คณะกรรมการธนาคารปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากหลากหลายสาขา จ� ำนวน14คนประกอบด้วยสัดส่วนกรรมการผู้หญิง 2คนกรรมการผู้ชาย12คนทั้งนี้คณะกรรมการ ประกอบด้วย • กรรมการอิสระ จ� ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 36 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ� ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 57 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 7 รายชื่อกรรมการ ต� ำแหน่ง ประเภท กรรมการ วันที่ด� ำรง ต� ำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 64 อายุ ณ 31 ธ.ค. 64 วาระการ ด� ำรงต� ำแหน่ง (ปี-เดือน) ประสบการณ์ และ ความช� ำนาญ 1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 13 ก.พ. 2563 50 1 ปี 11 เดือน การเงิน ธุรกิจธนาคาร ธรรมาภิบาล 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ • • รองประธาน กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ บริหาร กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ธ.ค. 2562 71 2 ปี 1 เดือน แผนกลยุทธ์ การตลาด บริหาร ความเสี่ยง 3. พลเอก อภินันท์ ค� ำเพราะ • กรรมการ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 8 มี.ค. 2564 59 10 เดือน แผนกลยุทธ์ การบริหาร บุคลากร 177 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3