ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

โซลูชันทางการเงินในมิติ มีความคุ้มครองที่อุ่นใจ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (ttb the treasure) วางแผนความมั่งคั่ง ส่งต่อชีวิตที่มั่นคง จากความส� ำเร็จในการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เดอะ เทรเชอร์ ผ่านช่องทางธนาคารธนชาต ธนาคารได้ร่วมมือ กับพันธมิตรประกันชีวิต ต่อยอดความส� ำเร็จในการ น� ำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการ มอบความคุ้มครองชีวิตที่สูง รวมถึงผลตอบแทนแบบการันตี ตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 88 ปี ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการสร้างกองมรดกเพื่อส่งต่อ ให้ทายาท สร้างความอุ่นใจในช่วงชีวิตต่าง ๆ ของทายาท ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การสร้างครอบครัว จนกระทั่ง การวางแผนเกษียณ และยังสามารถส่งต่อความมั่งคั่ง ให้แก่ทายาทรุ่นถัดไปได้ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค (ttb smart protect) ค้นพบประกันที่พอดีกับชีวิตคุณ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ท� ำให้คนไทยมองเห็น ความไม่แน่นอนของชีวิตและสุขภาพได้อย่างชัดเจนทีเอ็มบี ธนชาต มุ่งหวังให้คนไทยสามารถวางแผนการเงินเพื่อรองรับ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเอง จึงได้พัฒนาเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) ขึ้นมาในรูปแบบที่ใช้สะดวก ง่าย ผ่านการ ตอบค� ำถามสั้นๆ เพื่อช่วยส� ำรวจและประเมินความคุ้มครอง ของตนเองใน 3 ด้านหลัก คือ สุขภาพและโรคร้ายแรง ออมเกษียณและดูแลคนข้างหลังและแสดงผลการวิเคราะห์ ว่าความคุ้มครองในแต่ละด้านเป็นอย่างไร และมีค� ำแนะน� ำ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมี ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ค� ำปรึกษา (Trusted Advisor) ด้านการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับชีวิต โดยหลังจาก ประเมินตนเองกับทีทีบีสมาร์ทโพรเทคแล้วลูกค้ายังสามารถ แจ้งความประสงค์ให้ผู้เ ชี่ยวชาญติดต่อกลับหรือ รับค� ำแนะน� ำได้ที่สาขาของทีเอ็มบีธนชาตกว่า 600 สาขา ทั่วประเทศ รับเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยทุกป ตั งแต่ป แรก อุ่นใจได้หากเกิดเหตุไม่คาดคิด รับความคุ้มครองสูง 800% ครบสัญญารับเงินคืน 888% รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ทีเอ็มบีธนชาต เป นเพียงนายหน าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน าเท านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 24

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3