ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

งบการเงินรวม อัตราส่วนทางการเงินที่ส� ำคัญ ปี 2564 ปี 2563* ปี 2562** ปี 2561 ปี 2560 ความสามารถในการท� ำก� ำไร อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.1% 5.1% 6.5% 12.4% 10.0% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.6% 0.5% 0.7% 1.4% 1.1% อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 1/ 47.6% 45.8% 50.6% 36.4% 47.3% ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย 2.97% 3.00% 2.81% 2.94% 3.13% ฐานะสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 2/ 103% 101% 100% 106% 105% สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินรับฝาก (CASA) 3/ 88% 86% 70% 88% 86% ความเพียงพอของเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 15.3% 15.5% 14.6% 13.5% 13.3% อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 19.3% 19.6% 18.9% 17.3% 17.4% คุณภาพสินทรัพย์ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 2.81% 2.50% 2.35% 2.76% 2.35% อัตราส่วนส� ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 129% 131% 120% 152% 143% อื่น ๆ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.18 2.12 2.02 2.25 2.05 จ� ำนวนพนักงาน 15,102 17,012 19,432 8,373 8,547 จ� ำนวนสาขา 636 733 895 416 431 จ� ำนวนตู้ ATM และ ADM 3,894 4,372 4,837 2,891 2,841 หมายเหตุ: * ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และรายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้ สอดคล้องกับการนำ �เสนองบการเงินปี 2564 ** งบกำ �ไรขาดทุนรวมผลการดำ �เนินงานธนาคารธนชาต 28 วัน (4-31 ธันวาคม 2562) และงบแสดงฐานะการเงินรวมผลการดำ �เนินงานของธนาคารธนชาต ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 1/ ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ 2/ ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3/ ข้อมูลปี 2562-2563 CASA รวมเงินฝาก No-Fixed, ME และ Ultra Saving แต่ไม่รวม NCD, ข้อมูลปี 2559-2561 CASA รวมเงินฝาก No-Fixed และ ME แต่ไม่รวม NCD และ FCD หมายเหตุ: งบการเงินรวม หมายเหตุ: งบการเงินรวม คุณภาพสินทรัพย์ อัตราส่วนสินเชื� อด้อยคุณภาพ อัตราส่วนสํารองฯ ต่อสินเชื� อด้อยคุณภาพ ความเพียงพอของเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนชั� นที� หนึ� ง อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี� ยง ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 2.35% 2.76% 2.35% 2.50% 2.81% 143% 152% 120% 131% 129% ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 13.3% 17.4% 13.5% 17.3% 14.6% 18.9% 14.6% 18.9% 5 5 9 6 15.3% 19.3% แบบ 56-1 One Report 2564 41

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3