ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ส� ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่งแรก ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.42 ณ สิ้นปี 2564 เนื่องจากไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2564 ท� ำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงที่ที่ร้อยละ 0.50 เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564 การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากเพียงเล็กน้อย โดย ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจ� ำ 12 เดือน (Spread) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 497 basis points จาก 495 basis points ในปี 2563 ปี 2564 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีปริมาณทั้งสิ้น 16.2 ล้านล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 0.8 ซึ่งเป็น การหดตัวจากบัญชีเงินฝากประจ� ำเป็นหลัก เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากประจ� ำอยู่ในระดับต� ำ ท� ำให้สัดส่วนบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันและออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 75 จากเดิมที่ในปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 73 อัตราดอกเบี้ย เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่คงเดิม ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจ� ำ ตามอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่ อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก ประจ� ำ › 2 ปี ประจ� ำ 1-2 ปี ประจ� ำ 6-12 เดือน ประจ� ำ 3-6 เดือน ประจ� ำ ≤ 3 เดือน กระแสรายวันและออมทรัพย์ 1% 1% 2% 4% 13% 12% 4% 6% 3% 5% 75% 73% 2563 2564 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก 2563 2564 กระแสรายวัน และออมทรัพย์ ประจ� ำ ≤ 3 เดือน ประจ� ำ › 2 ปี ประจ� ำ 3-6 เดือน ประจ� ำ 6-12 เดือน ประจ� ำ 1-2 ปี ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.38 ร้อยละ 0.48 ร้อยละ 0.48 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.73 *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่งแรก ที่มา: CEIC -3bps 0bps -3bps -3bps -3bps -3bps 62 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3