ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

บริบทความเสี่ยง ผลกระทบและมาตรการจัดการ โรคระบาด โควิด-19 อาจถูกจัดเป็นสถานการณ์เฉพาะ แต่หลักฐาน ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของจ� ำนวนและความ หลากหลายของสถานการณ์โรคระบาดในช่วงหลาย ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้อาจจะก่อให้เกิด ภัยคุกคามในระยะสั้นและระยะยาวต่อความเป็นอยู่ที่ดี ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสถานการณ์เหล่านี้ตลอดจน มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมสามารถน� ำมาซึ่งสภาวะ เศรษฐกิจตกต� ำ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะ เศรษฐกิจถดถอยในระยะยาว • • • • ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่มีความจ� ำเป็นอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็สอดส่องภาวะอันตรายทาง ศีลธรรมและบริหารคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคาร ในภาพรวม กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารอยู่ใน ต� ำแหน่งที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงหลากหลายประเภท เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจตั้งแต่ก่อนการเกิดโรคระบาด โควิด-19 แล้ว ในปี2564 ธนาคารได้ด� ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางด้าน การเงิน โดยมีการระบุระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ไว้ โดยมีการติดตามอย่างสม� ำเสมอและรายงานต่อ คณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการดูแลความเสี่ยง อย่างรอบคอบและมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ธนาคารได้รักษาสภาพคล่องและเงินทุนเพื่อให้มีการ ด� ำเนินธุรกิจได้เป็นปกติซึ่งช่วยให้สามารถซึมซับความ ผันผวนและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระยะสั้น 115 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3