ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

รายได้ดอกเบี้ย ส� ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยรวมจ� ำนวน 51,000 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5.2 จากปี 2563 การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลายครั้ง แรงกดดันจากการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และการชะลอตัวของสินเชื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ การเติบโตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ตามรายละเอียดดังนี้ • รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อลดลงร้อยละ 12.7 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 39,832 ล้านบาท • รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 22,034 ล้านบาท • รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 44.8 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 1,060 ล้านบาท • รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงร้อยละ 35.1 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 1,247 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2564 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ� ำนวนทั้งสิ้น 13,240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.5 จาก ปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสมส่งผลให้ต้นทุนเงินฝากและต้นทุนทางการเงิน ลดลง รายละเอียดมีดังนี้ • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับฝากลดลงร้อยละ 38.0 YoY อยู่ที่ 7,158 ล้านบาท • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงร้อยละ 48.6 YoY อยู่ที่ 277 ล้านบาท • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 14.3 YoY อยู่ที่ 2,510 ล้านบาท หมายเหตุ: งบการเงินรวม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 2.97 ในปี 2564 ลดลงเล็กน้อย 3 bps จากร้อยละ 3.00 ในปี 2563 การลดลง เล็กน้อยดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง การปรับอัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (EIR) และภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวลดลงโดยการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสม และการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 2.81% 2.97% 3.00% ตาราง 3: ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM) 130 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3