ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

หมายเหตุ: 1. งบการเงินรวม 2. ในไตรมาส 4/2564 ธนาคารได้ปรับการแสดงรายการของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและ บริการและค่าใช้จ่ายในการด� ำเนินงานอื่น ๆ เพื่อสะท้อนลักษณะของธุรกิจ ธนาคารจึงปรับปรุงตัวเลขในงวดก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าตอบแทนส� ำหรับการขายแบงก์แอสชัวรันส์ที่จ่ายให้แก่พนักงานได้ถูกจัดประเภทการรายงานใหม่จาก “ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์” เป็น “ค่าใช้จ่ายพนักงาน” เพื่อสะท้อนลักษณะของธุรกิจ ท� ำให้รายได้ค่าธรรมเนียม และบริการสุทธิและค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/2564 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ธนาคาร จึงปรับปรุงตัวเลขในงวดก่อนในค� ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด� ำเนินงาน ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ� ำนวน 14,537 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ • รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิอยู่ที่ 11,248 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผล จากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ไม่ใช่ธุรกิจเช่าซื้อและรายได้ค่าธรรมเนียม non-recurring อื่น สุทธิด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมประกันสินเชื่อเช่าซื้อและกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น • ส่วนแบ่งก� ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีจ� ำนวน 346 ล้านบาท ตาราง 4: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 YoY (%) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 15,190 16,139 -5.9% การรับรอง รับอาวัล และค� ำประกัน 587 566 3.8% อื่น ๆ 14,603 15,573 -6.2% ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3,941 4,791 -17.7% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ 11,248 11,348 -0.9% ก� ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก� ำไรหรือขาดทุน 1,480 1,726 -14.2% ก� ำไรสุทธิจากเงินลงทุน 182 678 -73.2% ส่วนแบ่งก� ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 346 363 -4.7% ก� ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย สินทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น ๆ 368 222 65.5% รายได้เงินปันผลรับ 91 84 8.9% รายได้จากการด� ำเนินงานอื่น ๆ 821 1,120 -26.7% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 14,537 15,541 -6.5% 131 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3