ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

2) เงินกู้ยืม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เงินกู้ยืม (ตามงบการเงินรวม) อยู่ที่ 68,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.1 จากสิ้นปี 2563 การลดลงเป็นผลจากการไถ่ถอนตราสารหนี้สกุลเงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของทีทีบีจ� ำนวน 28 พันล้านบาท สุทธิ ด้วยการออกตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของทีทีบีและตราสารหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน (PAMCO) จ� ำนวน 5.4 พันล้านบาท ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอื่น ๆ ตั๋วเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 0.01% 0.01% 0.08% 29% 47% 50% 71% 53% 50% ตาราง 16: โครงสร้างเงินกู้ยืม หมายเหตุ: งบการเงินรวม ตาราง 15: โครงสร้างเงินฝากแบ่งตามผลิตภัณฑ์ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ เงินฝากเพื่อการออม เงินฝากประจ� ำและบัตรเงินฝาก ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1,339 1,373 1,398 11.8% 13.6% 29.9% 47.2% 51.2% 38.5% 34.4% 29.1% 26.1% 6.6% 6.1% 5.4% หมายเหตุ: งบการเงินรวม เงินฝากเพื่อการออม ประกอบด้วย “บัญชีเงินฝากไม่ประจ� ำ (TTB No Fixed Account)” “บัญชีเงินฝากไม่ประจ� ำ ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Ultra Saving” “บัญชีเงินฝากไม่ประจ� ำ (TTB No Fixed Account)” “บัญชีเงินฝากไม่ประจ� ำ ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Ultra Saving” จัดอยู่ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนื่องจากไม่จ� ำกัดวงเงินฝากขั้นต� ำและระยะเวลา การเบิกถอนและการคิดดอกเบี้ยไม่คงที่ตามระยะเวลา พันล้านบาท 140 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3