ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

กลยุทธ์และเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก� ำกับดูแลบริษัทย่อย เป้าหมายระยะสั้นใน ปี 2564 คือการรวมกิจการ ให้เสร็จภายในธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการ ได้รายงานความคืบหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ� ำปี 2564 คณะกรรมการได้อนุมัติ การปรับปรุงโครงสร้าง นโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ทุกด้านเพื่อรองรับการ ด� ำเนินธุรกิจภายหลัง การรวมกิจการ การสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการด� ำเนินงาน ทุกด้านขององค์กรที่มีการ รวมกิจการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสัดส่วน การลงทุนในบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึง อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเพื่อ ท� ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของการลงทุน ในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้อนุมัติให้ มีโครงสร้างกรรมการที่ปรึกษาโดยแต่งตั้ง กรรมการของธนาคารเป็นที่ปรึกษาและ ก� ำกับดูแลบริษัทย่อย (PAMCO) การสรรหา การพัฒนา และการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ และการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และ การใช้ข้อมูลภายใน การก� ำกับดูแลการป้องกัน การคอร์รัปชันและ การรายงานเบาะแส การต่อวาระกรรมการและ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นปี 2564 พิจารณา จากคุณสมบัติทักษะและ ประสบการณ์กรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และทิศทางธุรกิจธนาคาร ในปี 2564 คณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้ติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจและ นโยบายต่าง ๆ โดยก� ำหนด ให้มีวาระการรายงาน ความคืบหน้า การด� ำเนินการต่อ ข้อร้องเรียน คณะกรรมการอนุมัตินโยบาย การป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และป้องกัน การใช้ข้อมูลภายในซึ่งก� ำหนด มาตรการและหน่วยงานติดตาม การด� ำเนินการตามข้อที่ห้าม กรรมการและผู้บริหารที่มี ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการก� ำกับดูแลความเพียงพอ ของระบบการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง ซึ่งก� ำหนดให้มีการรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงและการละเมิดข้อก�ำหนด ในคู่มือ 6. นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ 6.1 กรอบนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตระหนักถึงความส� ำคัญและประโยชน์ของการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีนโยบายการก� ำกับ ดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางของส� ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งส� ำนักงาน ก.ล.ต. ได้น� ำหลักการ ก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Industry Code of Conduct) ซึ่งเป็นแนวการ บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ค� ำนึงถึงการด� ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธนาคารและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/about-us/corporate-governance-policy เพื่อให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้ รับทราบถึงนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการของธนาคาร นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการ ดังนี้ 150 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3