ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารด� ำเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระท� ำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานท� ำซํา ดัดแปลง เผยแพร่ไม่ว่าจากส� ำเนา หรือต้นฉบับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือน� ำโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของธนาคาร/ไฟล์ EXE/เพลง/เกมส์/ลิงค์อื่น ๆ ที่ติดตั้ง ได้ทันที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด นโยบายการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการรับสินบน ธนาคารให้ความส� ำคัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน ธนาคารจัดท� ำนโยบายของขวัญ เลี้ยงรับรอง ซึ่งธนาคารมีนโยบายไม่รับของขวัญหรือการรับรอง ส� ำหรับการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองในบริบทของธุรกิจก� ำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อด� ำเนินการตามประเพณีปฏิบัติและ ตามความจ� ำเป็น แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ การรับสินบน พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค และการเป็นผู้สนับสนุน โดย ทุกรายการที่มีการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองจะต้องลงทะเบียนในระบบและมูลค่าของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง อยู่ในเกณฑ์ที่ก� ำหนดในนโยบาย นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้องเรียนของพนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระท� ำที่ไม่ถูกต้อง ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอน เพื่อให้ ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด� ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว และรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งมีการแจ้งกลับให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนทราบถึงการด� ำเนินการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก� ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลดต� ำแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน แนวปฏิบัติการในเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และก� ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม 171 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3